Skip navigation


Nedsættelse af præhospital akutudvalg

12-08-2009
Regeringen har besluttet at nedsætte et udvalg, som har til opgave nærmere at vurdere og kortlægge behovet for kapacitet og organisering af det præhospitale beredskab i tilknytning til den fremtidige sygehusstruktur.

Regeringen har besluttet at nedsætte et udvalg, som har til opgave nærmere at vurdere og kortlægge behovet for kapacitet og organisering af det præhospitale beredskab i tilknytning til den fremtidige sygehusstruktur. Udvalget skal tage udgangspunkt i en målsætning om, at hjælpen under normale omstændigheder kan være fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112.  

Udvalget opstiller herunder principper for faciliteringen af løsninger på det præhospitale område i udkantsområder, herunder scenarier for den geografiske dækning. Ligesom der opstilles modeller for etableringen af en lægehelikopterordning.


Kommissorium for udvalg om det præhospitale akutberedskab.

I regeringsgrundlaget Mulighedernes Samfund fra november 2007 indgår, at akutberedskabet skal indrettes, sådan at hjælpen under normale omstændigheder kan være fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112.

Den fremtidige sygehusstruktur hviler på to centrale elementer. For det første en samling af den specialiserede behandling (det ”første ben”). For det andet en udbygning af den præhospitale indsats og de nære tilbud (det ”andet ben”).

Etableringen af den nye sygehusstruktur vil i praksis først ske over en længere årrække, i takt med at de nye eller moderniserede sygehuse færdiggøres. Men det er vigtigt, at arbejdet med den præhospitale indsats går i gang, så der sikres et solidt og klart grundlag for indsatsen, der kan fastholde befolkningens tryghed i takt med at den nye sygehusstruktur gradvist etableres – særligt i områder, hvor samlingen af den specialiserede behandling vil betyde længere afstand til et sygehus.  

Det centrale sigtepunkt er, at der i alle egne af landet skabes tryghed for, at befolkningen hurtigt kan komme i relevant behandling. Den præhospitale indsats skal tilbyde hurtig og effektiv transportmulighed og tidlig livreddende indsats. Og nære tilbud til behandling af mindre skader (skadeklinikker/almen praksis) kan være et middel til at afhjælpe ulemper ved større afstande og skabe større tryghed. 

Som følge af den tætte sammenhæng mellem de to ben i den nye sygehusstruktur har regeringen fastlagt det som en forudsætning for endeligt statsligt tilsagn til nye sygehusinvesteringer med støtte fra kvalitetsfonden at regionerne udarbejder klare, detaljerede og realistiske planer for, hvordan den præhospitale indsats skal udvikles i takt med samlingen af sygehusenes opgaver med henblik på, at relevant og kvalificeret behandling kan påbegyndes hurtigst muligt.  

Arbejdet er dermed en integreret del af forberedelsen af den nye sygehusstruktur. 

I finanslovsaftalen for 2008 fremgår det, at der er enighed om at nedbringe responstiden ved akut tilkald med henblik på, at hjælpen under normale omstændigheder kan være fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112. Det fremgår endvidere, at der nedsættes et udvalg med relevante parter, der nærmere skal vurdere og kortlægge behovet for kapacitetsudvidelsen af det præhospitale beredskab i tilknytning til den fremtidige sygehusstruktur.  

Af økonomiaftalen for 2009 fremgår, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Finansministeriet, Danske Regioner, KL og Sundhedsstyrelsen vil deltage i udvalget. Det fremgår endvidere, at udvalget kan indkalde eksperter til at deltage i dele af udvalgsarbejdet.  

I finanslovsaftalen for 2009 er aftalt, at der afsættes 250 mio. kr. fra de resterende 10 mia. kr. til ny sygehusstruktur i kvalitetsfonden til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstande, der udmøntes i forlængelse af udvalgsarbejdet, og som skal understøtte en samlet sygehusstruktur med tryghed til befolkningen. Fokus for støtten skal være facilitering af løsninger på det præhospitale område i udkantsområder med store afstande, herunder organisering af nære tilbud i form af fx skadeklinik/lægehus i eksisterende lokaler. Det fremgår endvidere af finanslovsaftalen for 2009, at der for at øge befolkningens tryghed på bl.a. øer og udkantsområder afsættes 100 mio. kr. fra kvalitetspuljen i 2011 til etablering af en lægehelikopterordning.  

På baggrund af en indstilling fra det nedsatte ekspertpanel vedr. sygehusinvesteringer udmøntede regeringen ultimo januar 2009 efter drøftelse med Danske Regioner de første 15 mia.kr. fra kvalitetsfonden til en ny sygehusstruktur. Med de foreløbige tilsagn er optrykt et landkort, hvor hovedkonturerne af en fremtidig sygehusstruktur, med 18 akutsygehuse plus Rigshospitalet samt 3 sygehuse med modificeret akutfunktion, tegner sig.  

Udvalget har på den baggrund til opgave nærmere at vurdere og kortlægge behovet for kapacitet og organisering af det præhospitale beredskab i tilknytning til den fremtidige sygehusstruktur. Udvalget skal tage udgangspunkt i en målsætning om, at hjælpen under normale omstændigheder kan være fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112.  

Udgangspunktet ift., hvad der forstås ved hjælp, er en ambulance eller en anden præhospital enhed, som kan give førstehjælp/indlede præhospital behandling indtil en eventuel fornøden ambulance er fremme. Konkret kan præhospitale enheder være fx lægebiler, akutbiler (bemandet med sygeplejersker eller niveau III behandlere (paramedicinere)), hurtigresponsenheder bemandet med niveau III behandler samt omfatte praktiserende læger, hjemmesygeplejersker og redningsberedskabet.  

Udvalget skal ligeledes vurdere, hvordan faciliteringen af løsninger på det præhospitale område i udkantsområder med store afstande samt etablering af en lægehelikopterordning vil indvirke på udmøntningen af målsætningen om, at der under normale omstændigheder skal være hjælp fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112.  

Udvalget opstiller principper for faciliteringen af løsninger på der præhospitale område i udkantsområder, herunder scenarier for den geografiske dækning.  

Udvalget opstiller ligeledes modeller for etableringen af en lægehelikopterordning. 

Udvalget skal på den baggrund:

  1. Beskrive den nuværende præhospitale indsats i regionerne – herunder responstider, sygehusstruktur og hvilken præhospital indsats, der tilbydes, samt den indsats, der implementeres i lyset af de netop afholdte udbud vedr. bl.a. ambulanceberedskabet og den planlagte præhospitale indsats i regionerne som led i sygehusinvesteringer og påtænkte strukturændringer.

  2. Vurdere, hvordan faciliteringen af løsninger på det præhospitale område i udkantsområder med store afstande samt etablering af en helikopterordning indvirker på udmøntningen af målsætningen om, at der under normale omstændigheder skal være hjælp fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112.

  3. Opstille principper for, hvordan faciliteringen af løsninger på det præhospitale område i udkantsområder med store afstande skal ske, fx ved anvendelse af nuværende vagtlægeordning, skadeklinikker i almen praksis eller ved sygehuse. Herunder opstille scenarier for den geografiske dækning, jf. også placeringen af de fremtidige akutsygehuse.

  4. Opstille principper for, hvordan organiseringen af en helikopterordning kan være, og hvordan helikopterordningen kan indgå i det præhospitale beredskab.

  5. På baggrund af beskrivelsen og vurderingen i pkt. 1 og 2 sammenholdt med den forventede fremtidige sygehusstruktur vurdere behovet for præhospital indsats, herunder vurdere hvilken hjælp der er behov for, og hvem hjælpen kan ydes af i lyset af, at hjælpen under normale omstændigheder skal være fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112.

  6. Opstille samlede scenarier for den fremtidige udvikling i den præhospitale og nære indsats i regionerne, herunder realisering af målsætningen om, at der under normale omstændigheder vil være hjælp fremme inden for 15 minutter efter opkald til 112.

  7. Vurdere de økonomiske konsekvenser af de opstillede scenarier, herunder tage hensyn til muligheder for omprioriteringer i forhold til den nuværende indsats.

Udvalget sammensættes af repræsentanter for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand), Finansministeriet, Danske Regioner, KL, Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen og Dansk Sygeplejeråd. De faglige repræsentanter inddrages i arbejdet mhp. at bidrage til en sundhedsfaglig vurdering særligt ifht., hvilken hjælp der er behov for, og hvem hjælpen kan ydes af. Udvalget kan i øvrigt inddrage eksperter og organisationer på ad hoc basis, hvor det skønnes relevant.  

Udvalget afgiver sin endelige rapport, når der er tilstrækkelig klarhed om den konkrete, fremtidige sygehusstruktur. Udvalget kan afgive delrapporter i det omfang udvalget vurderer, at der er behov herfor.


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |