Skip navigation


Sundhedsminister vil øge lægers og sygeplejerskers tillid og retssikkerhed

31-01-2018
PRESSEMEDDELELSE – Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby sætter efter dialog med læger og sygeplejersker ind med en række tiltag, der skal genskabe et tillidsfuldt samarbejde mellem sundhedsvæsnet og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Den seneste tid har læger og sygeplejersker givet alvorlig kritik af Styrelsen for Patientsikkerhed – senest i et brev fra 9000 læger med et såkaldt mistillidsvotum til styrelsens direktør. Efter dialog med Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen sætter sundhedsminister Ellen Trane Nørby nu ind med en række initiativer, der skal højne sundhedspersonalets retssikkerhed og få en tillidsfuld dialog mellem læger, sygeplejersker og tilsynsmyndighed tilbage på sporet.

”Det har været stærkt bekymrende at se, hvordan dialogen mellem personale og tilsynsmyndighed er blevet forværret i sådan en grad, at det er endt i underskriftsindsamlinger. Det er fuldstændig underminerende for arbejdsvilkårene i vores sundhedsvæsen og for den tillid til sikker behandling, patienterne skal opleve, når de bliver indlagt, siger Ellen Trane Nørby.

Derfor iværksætter ministeren nu i alt otte initiativer, der samlet skal styrke sundhedspersonalets retssikkerhed – uden at gå på kompromis med patientsikkerheden.

”Vi kan ikke løse konflikten med et fingerknips. Men med disse initiativer tager vi nogle vigtige skridt. Det handler om at sikre et lærende dansk sundhedsvæsen med dygtige medarbejdere og en høj patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed blev jo netop til, fordi en række sager bar præg af manglende tilsyn og sikkerhed til skade for patienterne. Men det er ikke ensbetydende med, at vi ikke kan give vores sundhedspersonale nogle ordentlige arbejdsvilkår, hvor der er fokus på læring og respekt for hverdagen,” siger Ellen Trane Nørby.

Ministeren vil blandt andet undersøge, om det er muligt at indføre en ankeinstans, som kan styrke lægernes retssikkerhed i tilsynssager.

En række af initiativerne kræver lovændringer, og derfor vil sundhedsministeren indkalde Folketingets partier.

Dette er ministerens initiativer:

1. Ankenævn for tilsynsafgørelser
Det undersøges, om der kan oprettes et nyt ankenævn, hvor læger, sygeplejersker og andre sundhedspersoner kan klage over afgørelser på tilsynsområdet, der er særligt indgribende for den enkelte.

2. Uvildig vurdering af politianmeldelser
Der iværksættes en ekstern gennemgang af Styrelsen for Patientsikkerheds politianmeldelser foretaget i 2017 med henblik på en vurdering af, om praksis eller lovgivning (herunder autorisationslovens § 75) bør ændres.

3. Styrket kommunikation og læring ved nedsættelse af et rådgivende udvalg for tilsyn
Det undersøges, om der kan oprettes et rådgivende udvalg bestående af relevante faglige organisationer, som skal drøfte afgjorte tilsynssanktioner og indgivne politianmeldelser med henblik på at skabe fremadrettet læring deraf.

4. Styrket fokus på læring i resultatkontrakt
Styrelsen for Patientsikkerhed skal fremadrettet have øget fokus på læring. Derfor styrkes læringselementet i Sundheds- og Ældreministeriets resultatkontrakt med Styrelsen for Patientsikkerhed for 2018 fra 10 pct. til 25 pct.

5. Øget udbytte af læring af UTH’er og tilsyn
Der iværksættes en række konkrete initiativer til at styrke læringen af de utilsigtede hændelser (UTH’er), som indberettes i sundhedsvæsenet, og af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sundhedspersoner og behandlingssteder.

6. Fortsat fokus på organisatorisk ansvar for fejl
Styrelsen for Patientsikkerhed skal i sit tilsynsarbejde have fortsat fokus på, at fejl i patientbehandlingen kan skyldes organisatoriske forhold som manglende ressourcer, it-problemer eller dårlig ledelse.

7. Fremrykket evaluering
Der iværksættes en fremrykket evaluering af de nye tilsynssanktioner, som blev indført ved lov (patientsikkerhedspakken) i sommeren 2016.

8. Arbejdsgrupper om journalføring og instrukser
Der er taget initiativ til to arbejdsgrupper, som skal komme med forslag til en modernisering og afbureaukratisering af reglerne om journalføring og forslag til en egentlig regulering af udarbejdelse af instrukser til sikring af klar ansvarsfordeling og balance mellem det individuelle og organisatoriske niveau.

For yderligere kommentarer, kontakt kommunikationschef Christian Lehmann, mobil: 26 80 40 26

Sidst opdateret 31-01-2018

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |