Skip navigation


Sundhedsministeriet igangsætter undersøgelse af sygehuspersonalets administrative opgaver

14-08-2008
PRESSEMEDDELELSE - Ministeriet igangsætter nu et arbejde med afbureaukratisering og bedre dokumentation på det regionale sundhedsområde. Arbejdet har som overordnet formål at frigøre flest mulige af frontmedarbejdernes ressourcer til varetagelse af kerneopgaverne.

I samarbejde med konsulentfirmaet Implement HealtCare vil arbejdet frem til oktober bestå i en rundrejse i Danmark. Her vil der blive gennemført en række interviews og workshops med ledere og frontmedarbejdere på de danske offentlige sygehuse. Formålet hermed er at få frontmedarbejdernes og ledernes syn på, hvilke reguleringer, dokumentationskrav og administrative opgaver, der opfattes som bebyrdende og hæmmende for varetagelsen af disse medarbejderes kerneopgaver. Med udgangspunkt heri skal der opstilles en række forenklingsforslag, der kan bidrage til at udnytte de personalemæssige ressourcer i sygehussektoren endnu bedre. 

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse Jakob Axel Nielsen udtaler i forbindelse med igangsættelsen af arbejdet:

Jeg har set meget frem til at tage hul på den her dialog med frontpersonalet på sygehusene. Vi har jo en klar fælles interesse i, at man som medarbejder på et sygehus bruger mest mulig tid på at gøre det, man er bedst til: Nemlig at behandle patienter og være med til at sikre en fortsat høj kvalitet i behandlingen. Arbejdet, vi nu sætter i gang, sikrer, at frontpersonalet får mulighed for at give udtryk for, hvilke former for administrative opgaver, der opleves som unødige byrder i hverdagen. 

Hvis vi samtidig tager den generelle mangel på arbejdskraft - der desværre også inkluderer sundhedsvæsenet – i betragtning, er vi simpelthen tvunget til at fjerne eventuelle unødvendige registreringer og kontrolprocedurer og i det hele taget sikre optimale arbejdsgange, så vi også i fremtiden kan have et sundhedsvæsen af højeste kvalitet.

Efter interviewrunden vil anden del af arbejdet sætte fokus på en yderligere kortlægning af, hvad medarbejderne i sygehussektoren bruger arbejdstiden på og vil endvidere fokusere på at sikre en bedre og mere fokuseret sundhedsdokumentation.  Dette arbejde vil løbe fra medio oktober og frem til foråret 2009.

Arbejdet gennemføres i et samarbejde mellem Implement HealthCare og en arbejdsgruppe bestående af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og KL. 

Kontakt: Pressemedarbejder Martin Deichmann 40 82 06 37 /mde@sum.dk

 


Sidst opdateret 02-12-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |