Skip navigation


Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti om den fremtidige fysioterapeutiske indsats for handicappede

02-04-2007
Sundhedsstyrelsen reviderede i oktober 2005 retningslinierne fra 2000 for fysisk handicappede personers adgang til vederlagsfri fysioterapi.

Herved blev den praksis, som gennem mange år har været anvendt ved fortolkning af svært fysisk handicap, synliggjort med følgende formulering: ”En patient, som kan klare sig selv indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige personlige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap”.

Handicapkriteriet er opfyldt, når personen anvender hjælpemidler eller er nødt til at have hjælp af pårørende eller andre personer til f.eks. påklædning, personlig hygiejne eller madlavning.

Sundhedsstyrelsen besluttede i maj 2006, at der ikke var fagligt grundlag for at videreføre den dispensation fra kravet om et svært fysisk handicap, som alene sclerosepatienter havde haft siden 2001. En sådan dispensation ville i givet fald være relevant for store grupper af patienter, og Sundhedsstyrelsen kunne ikke ud fra en faglig synsvinkel argumentere for, at dispensation fra kriteriet om et svært fysisk handicap begrænses til en enkelt eller to diagnosegrupper.

Denne synliggørelse af kriterierne for at opnå vederlagsfri fysioterapi og ophævelsen af den særlige dispensation for sclerosepatienterne har betydet, at nogle patienter, som tidligere fik fysioterapi vederlagsfrit, nu er gledet ud af den vederlagsfri ordning. Heraf kan nogle uberettiget være gledet ud.

Den gældende lovgivning indeholder kommunale træningsforpligtelser efter serviceloven og både kommunale og regionale træningsforpligtelser efter sundhedsloven.

Ministeriets arbejdsgruppe vedrørende genoptræning pegede i 2006 på, at der eksisterer en risiko for kassetænkning mellem de kommunale træningsforpligtelser efter serviceloven og de kommunale og regionale træningsforpligtelser efter sundhedsloven.

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at foretage nogle omlægninger af den fysioterapeutiske indsats for handicappede. Disse omlægninger har været drøftet med De Samvirkende Invalideorganisationer, som tilslutter sig indholdet.

Det overordnede hensyn med omlægningen er at skabe en sammenhængende og effektfuld opgaveløsning, som er klar og gennemskuelig for borgeren og baseret på en sundhedsfaglig vurdering.

Regeringen og Dansk Folkeparti er på denne baggrund enige om, at der bl.a. er behov for, at

- samle myndighedsansvaret for fysioterapi og træning til handicappede i kommunerne fra den 1. januar 2008 med det formål at skabe en kvalitetsforbedring og en bedre anvendelse af ressourcerne

- undersøge mulighederne for at samle dette myndighedsansvar i én lov.

I lyset af, at nogle patienter er gledet ud af ordningen, er parterne enige om, at der er behov for en 3. vej med adgang til vederlagsfri fysioterapi - som udgangspunkt i form af holdtræning. Derfor

- udvides tilbudet om holdtræning til at omfatte personer med sygdomme, som indebærer et forudsigeligt tab af funktionsevner, og for hvilke det kan være vigtigt at indlede fysioterapi tidligt for at forhale forringelse af funktionsevnen. I den forbindelse vil det også blive vurderet, om der er behov for at ændre på kravet om ”et svært fysisk handicap” som kriterium for adgang til vederlagsfri fysioterapi.

- Indtil disse omlægninger træder i kraft den 1. januar 2008, informeres om de eksisterende muligheder for vederlagsfri træning efter servicelovens bestemmelser om hjælp til vedligeholdelse af fysiske færdigheder (servicelovens § 86, stk. 2). Denne information målrettes særligt sclerosepatienter, som ikke har et svært fysisk handicap. I samme forbindelse informeres om kriterierne for at opnå vederlagsfri fysioterapi.

Regeringen og Dansk Folkeparti mødes umiddelbart efter påske med De Samvirkende Invalideorganisationer for at drøfte det udredningsarbejde, der skal gennemføres forud for udarbejdelse af lovforslag til gennemførelse af aftalen.

Regeringen, Dansk Folkeparti og De Samvirkende Invalideorganisationer vil også drøfte elementer i en reform af kvaliteten i den vederlagsfri fysioterapi.


Sidst opdateret 19-10-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |