Skip navigation


Astrid Krag: Kommuneaftale styrker behandlingen af kronikere og ældre medicinske patienter

13-06-2013
PRESSEMEDDELELSE – Regeringen og KL er enige om at prioritere det kommunale sundhedsområde højt. Med aftalen for kommunernes økonomi for 2014 styrkes den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne med 300 mio. kr. Midlerne skal understøtte indsatsområderne i sundhedsaftalerne og styrke indsatsen for personer med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter.

”Med aftalen styrker vi behandlingen af ældre medicinske patienter og kronikere, der ofte er i kontakt med både den kommunale hjemmepleje, sygehusene og egen læge. For dem er det afgørende, at de oplever et sammenhængende patientforløb og ikke falder ned mellem to stole, når de eksempelvis udskrives fra sygehusene. Derfor er jeg glad for, at aftalen for næste års økonomi i kommunerne er med til at sikre, at sundhedsvæsenet i højere grad fungerer som en helhed, og at alle arbejder tæt sammen om forebyggelse og behandling af den enkelte patient”, siger sundhedsminister Astrid Krag.   

Den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne styrkes med 300 mio. kr. Midlerne anvendes som led i udmøntningen af sundhedsaftalerne og anvendes med fokus på den patientrettede forebyggelse samt i forhold til patienter, der typisk har behandlingsforløb på tværs af sektorgrænser. Det er særligt til gavn for personer med kroniske sygdomme og ældre medicinske patienter, som ofte er i kontakt med både kommune, sygehus og almen praksis.   

For at understøtte sammenhæng og samarbejde yderligere er parterne enige om, at der er behov for en række tiltag:   

 • 5 sundhedsaftaler frem for 98 
 • Styrket almen praksis 
 • Synlighedsreform – fokus på og synlighed om resultater 
 • S tyrket kommunal indsats på det psykiatriske område   

  Endelig er regeringen, KL og Danske Regioner enige om at opstille 4 konkrete mål for den patientrettede forebyggelsesindsats:   

  • Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser.
  • Færre forebyggelige indlæggelser.
  • Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser.
  • Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene.   

   I lyset af disse mål opstiller kommuner og regioner som led i sundhedsaftalerne fælles målsætninger for den patientrettede forebyggelsesindsats.   

   Læs ’Aftale om kommunernes økonomi for 2014’         

   Bilag 1 - God økonomistyring i kommunerne   

   Bilag 2 - Fuld kompetencedækning

    

   Bilag 3 - Principper for kommunal-statsligt samarbejde  

    

   Bilag 4 - Digitalisering og digital velfærd   


   Hovedlinjer i afsnittet om sundhed i ’Aftale om kommunernes økonomi for 2014’   

   Yderligere oplysninger:
   Særlig rådgiver Allan Wessel, tlf.: 50 74 34 61.
   Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78. 


   Sidst opdateret 14-06-2013

   Kontaktinformation

   Holbergsgade 6
   1057 København K
    | tlf: 72269000
    | EAN: 5798000362055
    |