Skip navigation


Serviceeftersyn til kommunalreformen – fokus på forebyggelse, genoptræning og psykiatri

09-02-2012
PRESSEMEDDELELSE – Nu evaluerer regeringen kommunalreformen fra 2007. På sundhedsområdet er fokus rettet mod samarbejdet på tværs af kommuner og regioner.

Fokus for regeringens evaluering af kommunalreformen på sundhedsområdet er at afdække mulige snitfladeproblematikker på tværs af kommune og regionsgrænser ift. bl.a. forebyggelse, genoptræning og det psykiatriske område.

Minister for Sundhed og Forebyggelse Pia Olsen Dyhr udtaler:

”Vi skal give kommunalreformen et serviceeftersyn for at sikre, at samarbejdet mellem sygehus, den praktiserende læge og kommunens plejesektor fungerer hensigtsmæssigt for borgerne.”

”En hovedudfordring på sundhedsområdet er at sikre et omkostningseffektivt sundhedsvæsen, der kan levere sundhedsydelser af høj kvalitet. Samtidig er det vigtigt at sikre sammenhængende patientforløb, herunder særligt håndteringen af medicinske patienter, kronikere og psykiatriske patienter. Det skal bl.a. ses i lyset af behovet for at håndtere en stor gruppe af borgere, hvis helbredsproblem kræver behandling, pleje mv., men som ikke nødvendigvis kræver behandling på sygehus. ”

I forbindelse med kommunalreformen blev der etableret fem regionale enheder med en større faglig bæredygtighed og med et mere entydigt fokus på sundhedsopgaven. De nye regioner og den fremtidige sygehusstruktur giver grundlaget for høj kvalitet i sygehusbehandlingen.

Regionerne har ansvaret for sygehusvæsenet, herunder den behandlende psykiatri samt praksissektoren, mens de kommunale områder bl.a. omfatter den borgerrettede forebyggelse og sundhedsfremme og genoptræning efter udskrivning. Ansvaret for den patientrettede forebyggelse er delt mellem kommuner og regioner.

Kommunalreformen og den deraf følgende opgavefordeling mellem sygehusene, praktiserende læger og kommunerne nødvendiggør et samarbejde mellem parterne. For at understøtte dette er der etableret et lovpligtigt samarbejde mellem kommuner og regioner i form af obligatoriske, regionale sundhedsaftaler.

Evalueringen af kommunalreformen på sundhedsområdet udføres af en arbejdsgruppe bestående af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand), Social- og Integrationsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet, KL og Danske Regioner.

Evalueringen færdiggøres senest 1. oktober 2012, så den kan indgå i den samlede afrapportering fra udvalget vedrørende evaluering af kommunalreformen.   

Links til økonomi- og indenrigsministeriet:
Kommunalreformen får et serviceeftersyn

Bilag 5 - Evaluering af kommunalreformen på sundhedsområdet 


Sidst opdateret 09-02-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |