Skip navigation


Nye tal for hjertepatienters ventetid

14-03-2014
PRESSEMEDDELELSE – Hovedparten af de patienter, der henvises til et sygehus i et hjertepakkeforløb, fordi der er begrundet mistanke om, at de lider af en alvorlig hjertesygdom, undersøges og behandles inden for de anbefalede tider. Det viser de første monitoreringstal, som Statens Serum Institut offentliggør i dag.

Danske hjertepatienter har siden 2010 haft mulighed for at blive henvist til en hjertepakke ved mistanke om visse alvorlige hjertesygdomme. Pakkeforløbene fungerer som planlægningsværktøj, der skal sørge for, at patientens forløb – fra mistanke om sygdom gennem undersøgelser og udredning til behandling – kører glat og smidigt og holder sig tidsmæssigt inden for et sæt anbefalede tidsrammer.

I dag offentliggør Statens Serum Institut for første gang monitoreringstal for de tre hjertepakker; hjerteklapsygdom, stabile hjertekramper og ustabile hjertekramper.

"Det er første gang, vi har fået målt på det her område, så det er klart, at der er stor usikkerhed forbundet med tallene. Men derfor er det også positivt, at vi nu er kommet i gang, for det er et enormt vigtigt område, som vi skal kunne følge meget tættere fremover," siger sundhedsminister Nick Hækkerup.

De første monitoreringstal giver et overblik over, hvordan sygehusene lever op til de tre hjertepakkeforløb i hhv. 3. og 4. kvartal sidste år. Da monitoreringen er helt ny, er det begrænset, hvor meget man kan læse ud af tallene, men det foreløbige billede viser, at der er områder, hvor det går godt, og områder, hvor det går mindre godt.

"Det samlede billede er noget usikkert, og derfor skal vi være forsigtige med at læse for meget ind i de nye tal. Og selvom det ser ud til, at vi er langt fra at være i mål med pakkerne, så hæfter jeg mig alligevel ved én ting; nemlig at de tal, der ligger bedst, handler om de mennesker, der er akut syge og skal hurtig i behandling," siger sundhedsministeren.

Ministeren henviser til hjertepakken for ustabile hjertekramper, hvor det er næsten 8 ud af 10 patienter, der bliver udredt inden for den anbefalede tidsramme på 2 dage. Til gengæld er der i samme pakkeforløb blot 44 procent af de patienter, der står over for en invasiv behandling, som kommer igennem inden for den anbefalede tidsramme på 7 dage.

Statens Serum Institut vil fremover offentliggøre nye monitoreringstal for de tre hjertepakker én gang hvert kvartal, lige som man har gjort på kræftpakkerne gennem længere tid.

"Behandling af hjertesygdomme er et af kerneområderne i vores sundhedssystem. Ligesom på kræftområdet skal vi derfor også kunne holde nøje øje med, om regionerne lever op til de pakkeforløb, der skal sikre hurtig udredning og behandling til alvorligt syge danskere. Derfor er det også afgørende, at der først og fremmest skrues gevaldigt op for registreringen," siger Nick Hækkerup.

Det er forventningen, at registreringen og dermed kvaliteten af hjertemonitoreringen vil forbedre sig markant inden for det første år.

Læs Sundhedsstyrelsens kommentarer til den nationale monitorering

Se flere tal på Statens Serum Instituts hjemmeside
 
Yderligere oplysninger

Særlig rådgiver Søren Lippert, tlf.: 23 23 00 03.
Pressemedarbejder Katrine Kirch Kirkegaard, tlf.: 50 96 50 69.

Fakta: Andel patienter behandlet inden for standardforløbstiden inden for hjerteområdet
Hjerte-pakke Indikator Anbefalet forløbstid (antal dage) Andel i procent behandlet inden for tidsramme for 4. kvartal 2013 (tal fra 3. kvartal) Ændring i procent Antal forløb i 4. kvartal 2013 (tal fra 3. kvartal)
Hjerte-
klap-
sygdom
Samlet tid til
invasiv
behandling

33

38 (20)

18

32 (81)

Stabile hjerte-kramper Samlet tid til
invasiv
behandling

35

41 (34)

7

135 (153)

Stabile hjerte-kramper Udrednings-
periode,
invasiv
behandling
under udredning

12

66 (61)

5

306 (283)

Ustabile hjerte-kramper Henvisnings- og
udrednings-
periode,
invasiv behandling
under udredning

2

78 (76)

2

508 (320)

Ustabile hjerte-kramper Henvisnings- og
udrednings-
periode,
diagnose bekræftet

2

77 (76)

1

1.270 (818)

Ustabile hjerte-kramper Forberedelse til invasiv
behandling

7

44 (74)

-29

108 (57)

Kilde: Statens Serum Institut

Fakta om hjertepakkerne
Det danske sundhedsvæsen tilbyder pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Stabile hjertekramper
Ustabile hjertekramper
Hjerteklapsygdom

Hjertesvigt

Pakkeforløbene tilbydes hjertepatienter, der er alvorligt syge, og som kan indgå i et planlagt undersøgelses- og behandlingsforløb.

Et pakkeforløb omfatter hele patientens forløb fra første mistanke om alvorlig hjertesygdom til udredning, diagnose, behandling og rehabilitering. Den enkelte pakke beskriver det forløb, patienten skal igennem fra start til slut. For hvert trin i pakken er der angivet såkaldte standardforløbstider.

Standardforløbstiden er ikke en patientrettighed, men en faglig rettesnor, der beskriver den tid, der bør efterstræbes i forhold til en standardpatient. Der kan dog også være andre faglige hensyn, der vil forlænge et pakkeforløb ud over standardforløbstiderne, eksempelvis at en patient udover hjertesygdommen også har en eller flere andre sygdomme.

Det er kun tre af hjertepakkerne, der indgår i monitoreringen, hvilket skyldes, at den fjerde, hjertesvigt, har et meget individualiseret forløb, der ikke egner sig til en monitorering.

Visse livstruende hjertesygdomme er i øvrigt omfattet af de særlige regler for maksimale ventetider. De maksimale ventetider gør den enkelte region ansvarlig for at give sine patienter et behandlingstilbud inden for de fastsatte frister.


Sidst opdateret 18-11-2014

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |