Skip navigation


Potentiale for bedre forebyggelses- og plejeindsats i kommunerne

16-04-2013
PRESSEMEDDELELSE - Både borgere og samfundsøkonomien vil have gavn af en styrket og mere målrettet kommunal forebyggelses- og plejeindsats. Det konkluderer Forebyggelsesudvalget i en ny rapport, som Sundhedsministeriet offentliggør i dag.

På tværs af kommunerne er der stor forskel på, hvor mange borgere der genindlægges på sygehusene. Andelen af genindlæggelser på tværs af samtlige indlæggelser varierer fra mindre end 5 pct. til over 10 pct. i nogle kommuner. Den store variation i antallet af genindlæggelser viser, at der er et stort potentiale i at forebygge, at borgerne igen bliver indlagt efter endt sygehusbehandling. Det viser en ny rapport fra Forebyggelsesudvalget.      

Af rapporten fremgår det bl.a., at forebyggelsespotentialet er særligt stort blandt de ca. 100.000 ældre medicinske patienter og de ca. 1 mio. danskere med kronisk sygdom. 

Eksempelvis er der hvert år ca. 128.000 indlæggelser med såkaldt forebyggelige diagnoser såsom lungebetændelse, knoglebrud og lungesygdommen KOL. Det svarer til ca. 16 pct. af det samlede antal akutte indlæggelser. Og heraf er godt halvdelen af patienterne ældre på 65 år eller derover.   

De ældre tegner sig også for en stor andel af de patienter, som indlægges akut på sygehusene. Ud af de ca. 160.000 akutte indlæggelser på de medicinske afdelinger i 2010, var halvdelen 65 år eller derover.     

Også på et andre områder vil det gavne både borgere og samfundsøkonomi, hvis kommunerne styrker og målretter forebyggelses- og plejeindsatsen. Det gælder eksempelvis i forhold til sygehuskontakter for de ca. 2,4 pct. af borgerne, som bor på plejecentre eller modtager personlig pleje. Disse borgere trækker nemlig på ca. 11,2 pct. af de samlede sundhedsudgifter.   

Derfor anbefaler udvalget, at kommunerne med fordel kan fokusere deres indsats mod danskere med kronisk sygdom og ældre medicinske patienter.   

Udvalget peger også på, at der er behov for et opgør med traditionelle myndigheds- og faggrænser, og at man ser fordomsfrit på, hvor og hvordan opgaven løses bedst til gavn for borgeren. Ifølge udvalget forudsætter det bl.a., at man nedbryder barrierer for samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger.   

Sundhedsminister Astrid Krag udtaler:   

”Kommunerne kan med målrettede indsatser bidrage til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser på sygehusene, særligt for kronisk syge og ældre medicinske patienter. Og rapporten giver et afsæt for, at kommunerne i tæt samspil med regionerne styrker og målretter deres forebyggelses- og plejeindsatser – det er både til stor gavn for de borgere, der kan undgå en tur på sygehuset og for samfundsøkonomien. Det vil regeringen naturligvis drøfte med kommuner og regioner til de forestående økonomiforhandlinger.”    

Anny Winther, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg, udtaler:   

”Der er store potentialer i at tænke den kommunale forebyggelse som vejen til at løfte en del af de udfordringer, vi står med på sundhedsområdet. Det skal naturligt ske i sammenhæng med sygehusene og almen praksis. Derfor er vi glade for, at der nu kommer fokus på at sætte turbo på netop samarbejdet på tværs og prioriteringen af ressourcer hertil. Vi er i kommunerne i fuld gang med netop at løfte og prioritere denne opgave og har været glade for økonomiaftalens løft til forebyggelsen i kommunerne.”   

Formand for Danske Regioner Bent Hansen udtaler:   

"Rapporten viser, at der er nogle patienter som ses både i det kommunale og regionale system, og her skal vi styrke samarbejdet, så patienterne får et godt patientforløb. Vi er allerede godt på vej, og sundhedsaftalerne er et rigtig godt udgangspunkt for samarbejdet, men vi ser i regionerne også et behov for at investere mere i nye samarbejdsformer med kommunerne og almen praksis”.     

Læs rapporten ’Effektiv kommunal forebyggelse – med fokus på forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser’

Læs fakta om den kommunale forebyggelse    

Fakta om udvalget
I Økonomiaftalen for 2012 blev det aftalt at sætte gang i et analysearbejde med henblik på at identificere potentialer for forbedret kommunal forebyggelse. 
 

Udvalget vedr. Potentiale for Forbedret Kommunal Forebyggelse har repræsentanter fra KL, Danske Regioner, Finansministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand).  

Yderligere oplysninger:
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse: Pressechef Thomas Bille Winkel, tlf.: 40 91 98 78. 
Danske Regioner: Presserådgiver Martin Deichmann, tlf.: 51 35 55 60. 
Kommunernes Landsforening: Pressekonsulent Line Oxholm Thomsen, tlf.: 33 70 35 36.  


Sidst opdateret 16-04-2013

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |