Skip navigation


Styrket indsats mod seksuelt misbrug af børn

04-05-2011
PRESSEMEDDELELSE - Regeringen offentliggør i dag en strategi, der skal styrke indsatsen mod seksuelt misbrug af børn. Strategien lægger op til øget samarbejde mellem myndighederne og en ny følgegruppe skal løbende følge indsatsen og drøfte behovet for nye initiativer.

Regeringen fremlægger i dag en ny samlet strategi til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Strategien fastlægger de over­ordnede fokusområder for indsatsen til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn og sætter på den måde rammerne for det fremti­ dige arbejde på området. Regeringen nedsætter samtidig en bredt sam­mensat følgegruppe, der skal følge arbejdet med gennemførelsen af stra­tegien og drøfte eventuelle nye initiativer.   

Justitsminister Lars Barfoed udtaler:

”Regeringen fastlægger med den nye samlede strategi de overord­nede fokusområder for den fælles indsats til forebyggelse og be­kæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Regeringen vil med strategi­en sikre tidlig handling i sager om seksuelt misbrug af børn, lige­som samarbejdet mellem de involverede myndigheder skal styrkes. Regeringen lægger derudover vægt på samarbejdet med de frivilli­ge organisationer. Derfor vil vi nedsætte en bredt sammensat føl­gegruppe, som skal følge arbejdet med gennemførelsen af strategi­en.”   

Socialminister Benedikte Kiær udtaler:


”Det er en forfærdelig tragedie, når et barn bliver misbrugt. Det trækker så lange spor i barnets liv, at det næsten er ubeskriveligt. Derfor skal alle, der er i konktakt med et barn, hvor der bare er mistanke om misbrug eller anden form for overgreb, handle på det
og være med til at forebygge, at det overhovedet kan ske. Heldigvis har vi nogle gode redskaber, som vi kan bruge i det fortsatte arbej­de med strategien. Jeg kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at alle voksne fagpersoner arbejder tæt sammen om at forebyg­ge og behandle seksuelle overgreb på børn. ”   

Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder udtaler:


”Man kan vanskeligt forestille sig et værre overgreb og en værre belastning for et barn end at blive seksuelt misbrugt –
ofte af en voksen, som barnet burde kunne have tillid til. Det har blandt me­get andet også svære negative konsekvenser for et barns sundhed. Derfor er det nødvendigt, at også sundhedsvæsenet bidrager med forebyggelse, opsporing og behandling. Vi vil bl.a. rette opmærk­somhed mod sundhedsuddannelserne, mod indsatsen i det kommu­nale sundhedsvæsen foruden de særlige teams og centre for mis­brugte børn i Århus og København.” 
 

Baggrund
Indsatsen mod seksuelt misbrug af børn har lige siden regeringens tiltræ­den i 2001 været et meget højt prioriteret indsatsområde. Der er således taget en lang række lovgivningsmæssige og administrative initiativer for yderligere at styrke såvel den sociale og forebyggende indsats som den strafferetlige og politimæssige indsats mod seksuelt misbrug af børn.   

Regeringen fremlagde i 2003 en handlingsplan om bekæmpelse af seksu­ elt misbrug af børn, der indeholdt en lang række konkrete initiativer til styrkelse af indsatsen på området. Handlingsplanen har indtil nu udgjort den overordnede ramme for myndighedsindsatsen på de centrale indsats­områder, og mange af regeringens konkrete tiltag i perioden fra 2003 og frem til nu er taget med afsæt i handlingsplanen. Regeringen lægger i den forbindelse stor vægt på, at der arbejdes videre med de utallige gode til­ tag, som allerede er iværksat gennem de senere år.   

Formålet med den nye samlede strategi er derfor at samle op på de man­ge iværksatte tiltag og fastlægge de overordnede fokusområder for ind­satsen til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. Stra­tegien sammenfatter således de overordnede principper for myndighe­dernes indsats på området og fastsætter på den måde rammerne for det fremtidige arbejde. Strategien vil samtidig kunne danne afsæt for nye til­tag på området.

Strategien er udarbejdet i samarbejde med bl.a. en lang række frivillige organisationer mv., og det skal sikres, at de forskellige aktører også ind­ drages i det fremadrettede arbejde på området. Regeringen nedsætter der­ for en bredt sammensat følgegruppe med deltagelse af de involverede myndigheder og relevante organisationer, der på regelmæssige statusmø­der vil få mulighed for at følge arbejdet med gennemførelsen af strategi­en og drøfte eventuelle nye initiativer.   

Det er i de enkelte afsnit angivet, hvilke ministerier der har ansvaret for at gennemføre de konkrete initiativer og følge op på indsatsen inden for de udpegede fokusområder.      

Se samlet strategi for forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn - "Handling bag ord" (pdf-fil)

 

Nedenfor kan du finde en oversigt over nogle af de initiativer, regeringen har taget i de senere år:

 • Markante strafskærpelser for seksuelle overgreb mod børn (2002 og 2008)
 • Handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (2003)
 • Udtrykkelig hjemmel til brug af videoafhøring som bevis (2003)
 • Indførelse af børneattestordning (2005)
 • Udvikling og indførelse af børnepornofilter (2005)
 • Kampagne mod børnesexturisme (2008)
 • Nedsættelse af tværministerielt kontaktudvalg til bekæmpelse af it-relaterede seksuelle krænkelser af børn (2009)
 • Iværksættelse af revision af straffelovens sædelighedskapitel (2009)
 • Specialfunktioner i sygehusvæsenet på området (2009-10)
 • Task force vedrørende hjælp til ofre for misbrug (2010)
 • Løbende styrkelse af SISO – Videnscenteret for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn – og opjustering af den øko­nomiske støtte til centeret 

Journalister kan kontakte:

Presseansvarlig Jesper Termansen i Socialmini­steriet på 33 92 47 49
Pressechef Niels Ditlev i Indenrigs- og Sund­hedsministeriet på 40 82 06 37
Presserådgiver Emil Melchior i Ju­stitsministeriet på 40 37 67 37


Sidst opdateret 04-05-2011
Hent samlet strategi (pdf-fil):

      Hent den samlede strategi - "Handling bag ord"


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |