Skip navigation


Udbud af kvalitativ analyse af potentialet for forbedret forebyggelse

01-12-2011
Udbud af kvalitativ analyse af potentialet for forbedret forebyggelse – frist for afgivelse af tilbud 15. december 2011

Baggrund for opgaven
På sygehusområdet samles den specialiserede behandling på færre sygehuse. I den videre udvikling af sundhedsvæsenet er det vigtigt, at kommunernes forebyggende og opfølgende indsats fungerer i samspil med sygehusenes behandlingsindsats og bl.a. ses i lyset af udviklingen i sygehusvæsenet (specialisering og samling), i behandlingsteknologien (mere skånsomme metoder, kortere indlæggelser/accelererede patientforløb og øget ambulant behandling), i demografien (flere ældre) og i sygdomsmønstre (flere kronisk syge). 
 

En række centrale indikatorer peger på et potentiale for at effektivisere indsatsen i kommunerne og dermed bl.a. nedbringe antallet af sygehusbehandlinger. Der er bl.a. forskelle i kommunernes medfinansieringsudgifter pr. indbygger samt forskelle i andele af genindlæggelser af borgere på sygehuse kort tid efter, de er blevet udskrevet.

Der er nedsat et udvalg bestående af repræsentanter fra Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (formand), Finansministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Udvalget skal identificere potentialer for en mere effektiv forebyggelse på det somatiske område. Sekretariatet for udvalgsarbejdet varetages af Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Udvalget skal foretage en generel kvantitativ analyse af kommunale forskelle i sundhedsforbruget i det regionale sundhedsvæsen.

Udvalget gennemfører herudover analyser af kommunale forskelle i sundhedsforbruget blandt særlige patientgrupper (fx ældre medicinske patienter, kronikere og nyfødte) og inden for fx forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser.

Beskrivelse af opgaven
Tilbudsgiveren skal udføre en kvalitativ analyse i et antal kommuner med henblik på at finde faktorer, der kan forklare de registrerede forskelle i kommunernes forbrug af regionale sundhedsydelser, jf. oven for.   

Tilbudsgiveren skal kortlægge og beskrive indsatser vedr. borger- og patientrettet forebyggelse [1] i fem af de kommuner, der i den kvantitative analyse ligger højt i forbruget af regionale sundhedsydelser og i fem af de kommuner, der ligger lavt i forbruget af regionale sundhedsydelser. De kommuner, hvis indsatser vedr. borger- og patientrettet forebyggelse skal analyseres, udvælges på baggrund af den kvantitative analyse af sekretariatet for arbejdsgruppen.

Analyserne vil bl.a. dreje sig om borger- og patientrettede indsatser vedrørende
·         Patientuddannelse
·         Genoptræning og rehabilitering
·         Indsatser på sygeplejeområdet
·         Indsatser i hjemmeplejen
·         Forebyggende hjemmebesøg
·         Indsatser i sundhedsplejen
·         Samarbejde mellem kommune og sygehus herunder samarbejde med almen praksis  

Tilbudsgiveren skal

·         Inden for den faglige afgrænsning af relevante indsatser beskrive initiativerne i de udvalgte kommuner, herunder kommunernes samarbejde med regionen om fx modtageordninger og set i forhold til sundhedsaftalerne.

·         På den baggrund opstille og analysere forklaringsfaktorer på forskelle i forbruget af regionale sundhedsydelser, herunder arbejdstilrettelæggelsen, opgavefordeling og samarbejde i kommunerne, samarbejdet med regionerne, herunder samarbejde med almen praksis, mv.

 

Tilbudsgiveren skal undervejs i processen redegøre for status på arbejdets forløb. Kadencen herfor fastlægges i samarbejde mellem tilbudsgiver og sekretariatet for udvalget.

Tilbudsgiverens kortlægning og analyse skal munde ud i en rapport. Rapporten skal være kortfattet, klar og skrevet i et læsevenligt sprog. Den skal fungere som en del af grundlaget for det videre arbejde i udvalget og skal derfor ikke indeholde konkrete løsningsforslag, men gerne pege fremad.

Økonomisk ramme
Den økonomiske ramme for analysen er på 6-700.000 kr. ekskl. moms.

Tidsplan for analysen
Tilbudsgiverens kvalitative analyse skal baseres på udvalgets kvantitative analyse af kommunale forskelle i sundhedsforbruget i det regionale sundhedsvæsen, som forventes at foreligge i december 2011.

Det forventes på den baggrund, at den kvalitative analyse påbegyndes primo januar 2012. Tilbudsgiverens endelige rapport skal afleveres til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse medio marts 2012.

Tildelingskriterier
Opgaven vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud ud fra en samlet vurdering af tilbuddets pris og kvalitet, herunder af tilbudsgivers kvalifikationer og erfaringer i forhold til den konkrete opgave.

 

Tilbudsgiverens tilbud
Tilbudsgiverens tilbud skal indeholde en detaljeret projektbeskrivelse, herunder beskrivelse af metode og design for indsamling og bearbejdning af data vedrørende kommuner og tilhørende regioner og sygehuse.

Tilbudsgivere skal af hensyn til sammenligneligheden af tilbuddene følge nedenstående disposition og holde sig inden for 20 sider (ekskl. bilag med CV på konsulenter):
 

1.     Indledning og resumé af tilbud

2.     Detaljeret beskrivelse af forslag til løsning af opgaven, herunder anvendte metode(r)

3.     Styring og organisering af opgaven

4.     Kvalitetssikringsprocedurer

5.     Detaljeret budget for projektet

6.     CV for konsulenter involveret i opgaveløsningen

7.     Eventuelle øvrige kommentarer

 

Tilbuddet skal afleveres til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse senest den 15. december 2011. Det sendes til Jacob Meller Jacobsen, jmj@sum.dk og Kim Gustavsen, kig@sum.dk

 


[1] B orgerrettet forebyggelse skal medvirke til at forhindre, at sygdom opstår, mens patientrettet forebyggelse skal medvirke til at borgere, som har fået konstateret en kronisk sygdom eller en anden sygdom, bliver i stand til at håndtere og leve med deres sygdom, herunder undgå eller begrænse følgerne og komplikationerne af sygdommen.

 


Sidst opdateret 01-12-2011

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |