Skip navigation


40 forslag til at styrke det videnskabsetiske komitésystem

26-03-2010
PRESSEMEDDELELSE

Udvalget om revision af det videnskabsetiske komitésystem har i dag offentliggjort sin betænkning, som indeholder 40 konkrete forslag til at styrke komitésystemet.

 

Det videnskabsetiske komitésystem har til formål at sikre, at kliniske forsøg med mennesker og menneskeligt materiale, udføres videnskabsetisk forsvarligt.

 

Udvalgets ambition er et komitésystem, som dels sikrer forsøgspersonernes sikkerhed og integritet og giver befolkningen tillid til at deltage i sundhedsvidenskabelige forsøg, dels bidrager til at sikre dansk sundhedsforskning en international førerposition. Udgangspunktet er, at det er en afgørende forudsætning for et moderne sundhedsvæsen med behandling af høj kvalitet, at sundhedsforskningen er i top.

 

”Det er i år 30 år siden, Danmark som det første land i verden fik et egentligt komitésystem, og jeg er rigtig tilfreds med, at der bliver gjort status for komitésystemet og set på, hvordan det kan udvikles. De 40 anbefalinger er meget interessante, og jeg vil arbejde videre med de mange gode forslag og håber at fremsætte lovforslag om komitésystemet til efteråret”, siger indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder.

 

Udvalget har bl.a. set på komitésystemets nuværende struktur og opbygning og foreslår en række ændringer i sammensætningen af komiteerne og i komiteernes opgavefordeling. Bl.a. anbefaler udvalget, at der etableres en national videnskabsetisk komité, som tillægges flere opgaver og beføjelser.

 

Udvalget kommer også med anbefalinger til komitésystemets sagsbehandling, bl.a. anbefalinger, som kan fremme arbejdet med kvalitetsudvikling og kontrol og sikre større ensartethed i opgavevaretagelsen. Derudover har udvalget fokuseret på, at sagsbehandlingen skal ske så smidigt som muligt til gavn for forskerne.

 

Formand for udvalget, professor, dr. med Mogens Hørder udtaler:

”De 40 anbefalinger indeholder konkrete initiativer, som vil styrke det videnskabsetiske komitésystem i Danmark og dermed underbygge den stolte danske tradition for at arbejde seriøst med videnskabsetik i forskningen. Grundlaget for anbefalingerne er, at god videnskabsetik og god forskning er hinandens forudsætninger og derfor skal ses i sammenhæng.

 

Vi har i Danmark et godt komitésystem, som udfører et værdifuldt arbejde, men på en række områder kan der ske forbedringer til gavn for både forskerne og forsøgspersonerne. Udvalget har bl.a. fokuseret på at styrke mulighederne for at skabe mere smidig og kvalificeret sagsbehandling for forskerne, samtidig med at forsøgspersonernes interesser varetages. Det har også været vigtigt for udvalget at komme med anbefalinger, der sikrer, at det danske komitésystem følger den internationale udvikling og, hvor det er muligt, påvirker denne.”

 

I forlængelse af betænkningen inviterer udvalget til informations- og debatmøde den 19. april om indretningen af fremtidens videnskabsetiske komitésystem.

 

Invitation til informations- og dialogmøde den 19. april 2010.

 

Betænkning nr. 1515 om det videnskabsetiske komitésystem i Danmark .

 

Kontakt:

Formand for udvalget, professor, dr. med. Mogens Hørder: 60 11 30 15

Pressemedarbejder Martin Deichmann: 40 82 06 37


Sidst opdateret 26-03-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |