Skip navigation


Støttetil pasning af døende

Pårørende har mulighed for at ansøge om plejevederlag i forbindelse med pasningen af en nærtstående, som ønsker at dø hjemme.

For at kunne modtage hjælp i forbindelse med pasning af en døende, er det en betingelse, at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at der er tale om en terminal patient. Det vil sige, at prognosen er kort levetid, oftest to til seks måneder. Der er dog ikke fastsat nogen bestemt tidsgrænse for hvor længe, der kan ydes hjælp.

Det er derudover en betingelse, at lægen har vurderet, at den plejekrævendes tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejebolig og lignende. Det skal altså være muligt og hensigtsmæssigt at pleje den døende i hjemmet. Der skal derfor foretages en vurdering af patientens tilstand, ligesom det må sikres, at boligforholdene ikke udelukker muligheden for pleje i hjemmet. Det er endvidere en forudsætning for etablering af plejeforholdet, at kommunalbestyrelsen vurderer, at plejeren kan løfte opgaven. Plejevederlag kan ikke udbetales, når den døende bor i plejebolig, hospice og lignende, hvor plejen i overvejende grad varetages af et tilknyttet døgnpersonale.

Ansøgning om plejevederlag indgives til den kommune, som plejeforholdet ønskes etableret i. Når plejeforholdet er etableret, er det den kommune, hvori plejeforholdet finder sted, der skal udbetale plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler.

Selvom man som pårørende påtager sig plejeopgaven af den døende, vil der ofte være behov for, at kommunen tilbyder ekstra hjælp. Kommunen skal derfor oplyse om mulighederne for at få personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, afløsning og aflastning mv. 


Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |