Skip navigation


Hjemmehjælp

Ældre borgere, som oplever udfordringer i forbindelse med personlig pleje og/eller praktiske opgaver, kan ansøge kommunen om hjælp til disse funktioner. Hjemmehjælp og rehabilitering er en central del af kommunernes indsats overfor ældre borgere. I 2015 modtog omkring 125.000 borgere, der er fyldt 65 år, hjemmehjælp.

Der findes forskellige former for hjemmehjælp, herunder personlig pleje, praktisk hjælp og støtte samt madservice. Personlig pleje dækker over hjælp til personlig hygiejne, at få tøj på, at komme ud af sengen, hjælp til at spise, m.m. Praktisk hjælp dækker blandt andet over hjælp til rengøring, tøjvask og indkøb. Personlig pleje og praktisk hjælp gives mest i dag – og aftentimerne, men hvis en borgers behov for hjælp nødvendiggør, at hjælpen kan varetages på andre tidspunkter, skal kommunen sikre, at dette kan lade sig gøre. Madservice er en ordning, hvor maden tilbederes uden for hjemmet, og hvor modtageren af madservice enten får bragt maden hjem eller for eksempel spiser den på det lokale ældrecenter.

Ældre, som har udfordringer i forbindelse med den personlige pleje, praktiske opgaver og/eller tilberedning af mad, kan ansøge bopælskommunen om hjælp til disse funktioner. Kommunen træffer beslutning om hjælp og støtte på baggrund af en konkret og individuel vurdering, som tager udgangspunkt i ansøgerens behov og ressourcer, samt kommunens fastsatte serviceniveau. Ældre, der bor på et plejecenter, vil typisk modtage personlig pleje, praktisk hjælp og madservice i forbindelse med deres ophold.

I modsætning til andre hjemmehjælpsydelser har kommunerne mulighed for at opkræve betaling for udgifterne til madservice. De fleste kommuner vælger at give et tilskud til ordningen, så egenbetalingen kun dækker en del af udgifterne. På plejecentre er der et loft over betalingen på 3.473 kroner pr. måned (2016-niveau). For borgere, der modtager madservice, og som ikke bor på plejecenter, må prisen for ét dagligt måltid, i form af en hovedret, ikke overskride 51 kroner. Beløbet for madservice reguleres hvert år den 1. januar.

Socialstyrelsen udgav i 2013 en national handlingsplan, der giver kommunerne en række konkrete anbefalinger til måltider og ernæring til ældre i hjemmeplejen og i plejebolig. Handlingsplanen anbefaler blandt andet, at der udarbejdes en mad - og måltidspolitik, at der foretages en systematisk ernæringsvurdering af ældre, og at der tages udgangspunkt i den ældres ønsker til måltidet.


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |