Skip navigation


Demens i Danmark

I dag er godt 35.100 danskere over 65 år diagnosticeret med en demenssygdom. Antallet forventes at stige i takt med den demografiske udvikling.
Ældre hjælper hinanden med PC

Demens er betegnelsen for en gruppe af sygdomme, der udvikler sig i en række faser med forskellige symptomer og forskellige behov. En af de hyppigst forekommende demenssygdomme er Alzheimers sygdom.

Demens er ikke et udtryk for den normale aldringsproces, men risikoen for at få en demenssygdom stiger med alderen. I dag er godt 35.100 mennesker i Danmark diagnosticeret med demens, og et endnu højere antal skønnes at lide af en demenssygdom. Dette tal forventes at stige i de kommende år i takt med, at vi bliver ældre og ældre. 

Det er i dag ikke muligt at kurere demens, men der er ved nogle demenstilstande mulighed for at tilbyde behandling, der for en periode kan udskyde eller forsinke den fremadskridende forringelse af funktioner. Kendskab til demensdiagnosen og sygdommens sandsynlige forløb er derfor et vigtigt arbejdsredskab i forbindelse med tilrettelæggelsen af plejen af mennesker med demens. Derudover vil en tidlig diagnosticering give den enkelte mulighed for at planlægge sit fremtidige liv, eventuelt i samråd med pårørende og med professionel bistand. Ønskerne kan fx skrives i et plejetestamente

For at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv, har regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen indgået en politisk aftale den 15. december 2016, hvor aftaleparterne er enige om udmøntning af de 470 mio. kr., som parterne afsatte i 2015 til en ny national demenshandlingsplan.

Derudover er der i alt afsat 48 mio. kr. til at forbedre de fysiske rammer for de borgere med demens, der bor i plejebolig. Midlerne skal være med til at skabe tryggere rammer for flere borgere med demens. Puljen, som kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre kan søge om midler fra, skal bruges til at gøre eksisterende plejeboliger mere demensvenlige. Det kan fx ske ved at foretage mindre ombygninger eller indrette beboernes boliger eller plejecentrets fællesarealer på nye måder.

Sundheds- og Ældreministeriet udmelder puljen over tre runder fra 2015 til 2017. Den første udmelding af puljen var i 2015, hvor 15,5 mio. kr. blev fordelt til 52 projekter blandt kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre. Se hvem der har fået penge fra puljen.


Sidst opdateret 20-02-2017

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |