Skip navigation


Kommissorium for Det Nationale Antibiotikaråd, august 2013

Se kommissoriet for rådet.

Formål
Det Nationale Antibiotikaråd har til formål at fremme hensigtsmæssig brug af antibiotika i Danmark, herunder sikre, at antibiotika fortsat kan anvendes til at behandle infektioner.

Rådet skal bidrage til at sikre en samlet koordineret indsats med henblik på at nedbringe antibiotikaresistens og forbrug.   

Arbejdsplaner
Rådets fokusområder defineres ud fra rullende arbejdsplaner, der på baggrund af forslag fra rådet udarbejdes af en mindre planlægningsgruppe under rådet. Rådet inddrages i udarbejdelsen af arbejdsplanerne. Arbejdsplanerne udarbejdes under hensyntagen til rådets opgaver. Rådets midler kan anvendes til initiativer, der udmønter arbejdsplanen.   

Krav til rådssammensætningen
Det tilstræbes, at medlemmerne af Det Nationale Antibiotikaråd tilsammen har følgende kompetencer:   

 

 • Erfaring med at udvikle og implementere regionale og nationale indsatser til regulering på antibiotikaområdet

 • Erfaring med at kommunikere og formidle sundhedsfaglige problemstillinger til offentligheden og til fagpersoner

 • Erfaring med at tilvejebringe data om antibiotikaforbrug og -resistens hos mennesker og dyr

 • Viden om antibiotika og deres virkning på forskellige infektioner, herunder vurdering af risiko for resistensudvikling

 • Indsigt i de receptudstedende sundhedspersoner og dyrlægers rammevilkår og informationskilder om antibiotika

 • Viden om EU-lovgivningen om lægemidler, relevante initiativer i EU og den internationale udvikling på området.

Medlemmer og medlemsperiode
Det Nationale Antibiotikaråd består af højst 26 medlemmer, inklusiv formand.

Formandskabet varetages af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Medlemmerne udpeges af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for 2 år ad gangen.

Rådets sammensætning skal sikre videndeling på området i overensstemmelse med rådets opgaver. Det tilstræbes derfor, at rådssammensætningen forankrer rådet både nationalt og regionalt.   

Myndigheder:
Sundheds- og Ældreministeriet: 1 (formand)
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri: 1
Sundhedsstyrelsen: 3
Fødevarestyrelsen: 2
Region Hovedstaden 2 (faglig/administrativ)
Region Sjælland: 2 (faglig/administrativ)
Region Syddanmark: 2 (faglig/administrativ)
Region Nordjylland: 2 (faglig/administrativ)
Region Midtjylland: 2 (faglig/administrativ)   

Institutter :
Statens Serum Institut: 3
Danmarks Tekniske Universitet:1    

Faglige selskaber:
Dansk Selskab for Almen medicin: 1
Den Danske Dyrlægeforening: 1
Lægeforeningen: 1
Tandlægeforeningen: 1    

Arbejdsgivere:
Danske Regioner: 1 

Medlemmerne skal afgive en habilitetserklæring.   

Planlægningsgruppe
Formandskabet bistås af en faglig planlægningsgruppe med deltagelse af Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og evt. en regional repræsentant.   

Planlægningsgruppen har sammen med formanden til opgave at formulere forslag til rådets fokusområder, udarbejde forslag til arbejdsplaner samt komme med forslag til indstillinger og beslutningsoplæg forud for møderne i rådet.   

Sekretariatsbetjening
Sundheds- og Ældreministeriet varetager sekretariatsbetjeningen af Rådet og af planlægningsgruppen.   

Tavshedspligt
Rådets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som de får kendskab til som medlemmer af rådet. Med mindre andet aftales, er skriftligt materiale at betragte som interne arbejdspapirer. Dette gælder dog som udgangspunkt ikke dokumenter af færdig karakter udarbejdet af offentlige myndigheder.   

Arbejdsform

 • Sundheds- og Ældreministeriet varetager formandskabet

 • Der afholdes mindst to møder om året. Herudover kan der indkaldes til møder ved behov, eller der kan sagsbehandles på anden vis (mail, telefon)

 • Planlægningsgruppen mødes forud for møderne i rådet og mindst to gange årligt

 • Rådet kan nedsætte et eller flere arbejdsudvalg

 • Dagsorden fremsendes senest 1 uge forud for mødet

 • Mødereferat offentliggøres efter godkendelse af mødedeltagerne på www.sum.dk   

Rådsmøder
Rådet er beslutningsdygtigt, når formanden og mindst halvdelen af rådets medlemmer er til stede.   

Faglige selskaber, myndigheder, arbejdsgivere og institutioner som er repræsenteret i Rådet har hver én stemme (dvs. at fx hver region og institution kun har én stemme, selvom de eventuelt har flere pladser i Rådet). Rådet træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Er der stemmelighed, er formandens stemme afgørende.   

Hvis et medlem ikke er enig i en beslutning, kan medlemmet forlange at få sit standpunkt tilført referatet fra mødet.   

Mødemateriale
Planlægningsgruppen og formanden godkender mødematerialet forud for møder i Antibiotikarådet.   

Referat
Der tages referat fra hvert møde i rådet. Udkast til referat af et møde bliver sendt ud hurtigst muligt og senest 3 uger efter mødet.

Et medlem skal informere formanden og sekretariatet hurtigst muligt og senest 3 uger efter, at udkast til referatet er sendt ud, hvis vedkommende har indsigelser mod referatet.

Formanden og sekretariatet skal dog straks have besked, hvis indsigelserne vedrører den måde indholdet af en beslutning er gengivet på.   

Deltagere i rådets møder
Rådets møder er ikke offentlige. Rådet kan dog beslutte at invitere eksterne personer til møder om bestemte emner.   

Vederlag
Der ydes ikke vederlag for deltagelse i rådets møder eller i planlægningsgruppen. 


Sidst opdateret 01-07-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055