Skip navigation


Vaccinationer

Private sygehuse, klinikker, speciallægepraksisser og alment praktiserende læger, som ikke virker efter overenskomst (ikke har ydernummer), har ikke efter den 1. september 2013 fået alle patientskadeerstatninger finansieret af det offentlige.
Spørgsmål:

Jeg er speciallæge i almen medicin og er indehaver af en klinik, som udelukkende tilbyder vaccinationer til udlandsrejser. I klinikken tilbydes ikke egentlig rejsemedicinsk rådgivning.

Jeg er ikke medlem af FAPS og er i tvivl om, hvorvidt min klinik hører under Patientforsikringens dækningsområde.

Svar:

Klinikken er omfattet af patientforsikringsordningens dækningsområde, både fordi der er tale om en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson, og fordi der er tale om patienter med egenbetaling.

Dog skal du være opmærksom på, at de hyppigst forekommende skader (bivirkninger til vacciner) allerede dækkes af staten efter reglerne om erstatning for lægemiddelskader. Der skal dog fortsat forsikres mod indstiksskader, infektioner, fejldossering, forbytning af vacciner, patienter etc.

Forsikringen skal dække speciallægen og andre, der udfører behandling på hans vegne. 

Paragrafferne:

Klinikken er omfattet af patientforsikringsordningens dækningsområde, idet der er tale om en privatpraktiserende autoriseret sundhedsperson (KEL § 19. stk. 1, nr. 5). Desuden skal der tegnes forsikring efter KEL § 29, stk. 1, nr. 7, idet der er tale om patienter med egenbetaling.

Spørgsmål:

Vi er et privat sygehus, som tilbyder HPV-vaccinationer mod betaling. Er vi erstatningsansvarlige, hvis noget går galt, og skal vi tegne forsikring?

Hvad hvis vaccinationen i stedet gives af en alment praktiserende læge, som virker efter overenskomst?

Svar:

I er omfattet af patientforsikringens dækningsområde og skal tegne en forsikring, da I er et privathospital, der udbyder vaccinationen mod betaling.

Bliver vaccinationen imidlertid mod betaling givet af en alment praktiserende læge, som virker efter overenskomst, er det regionerne, som er erstatningsansvarlig. Dog lægges det til grund, at den del af behandlingen, som udføres af lægen, er af ubetydelig karakter set i forhold til den samlede behandling. Er den behandling, der udføres af lægen, af en så omfattende karakter, at der reelt bliver tale om en speciallægepraksis, indtræder der dog forsikringspligt for denne del af virksomheden.

Skader efter en HPV-vaccination givet som en del af regionernes vaccinationsprogram (dvs. gratis), skal erstattes af regionerne.

De hyppigst forekommende skader, nemlig bivirkningerne til vaccinen, dækkes allerede af Staten efter reglerne om erstatning for lægemiddelskader i klage- og erstatningslovens kap. 4. Der bliver derfor ikke så meget tilbage, men indstiksskader, infektioner, fejldossering, forbytning af vacciner, patienter etc. vil der fortsat skulle forsikres imod. Forsikringen skal dække lægen og andre der udfører behandling som medhjælp.

Paragrafferne:

Patientforsikringen dækker behandling på et sygehus, jf. § 19, stk. 1, nr. 1, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Private sygehuse, klinikker og speciallægepraksisser har efter § 29, stk. 1, nr. 7, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet pligt til at yde erstatning for skader efter behandling, undersøgelse el.lign., som er foretaget efter sundhedslovens § 87, §§ 87 a-d eller §§ 87 e-h eller betalt direkte uden om det offentlige sundhedsvæsen.


Se flere spørgsmål og svar om forsikringspligten


Sidst opdateret 02-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |