Skip navigation


Forudsætninger og krav til projekterne

Regionernes ansøgninger til den daværende regering om at få del i kvalitetsfondsmidlerne blev vurderet af ekspertpanelet på baggrund af en række vurderingskriterier.
Den økonomiske ramme til projekterne er beregnet på baggrund af kapacitetsforudsætningerne for det enkelte projekt.
For alle projekter er det et ufravigeligt krav, at totalrammen overholdes samt der afsættes tilstrækkelige midler til it, udstyr, apparatur mv., så der sikres et fuldt funktionsdygtigt hospital.

Vurderingskriterier for regionernes planer

 

Ekspertpanelet har vurderet regionernes sygehusplaner ud fra følgende kriterier:

  • Samling af funktioner og specialer på færre enheder
  • Efterlevelse af Sundhedsstyrelsen anbefalinger på akutområdet
  • Den præhospitale indsats
  • Sammenhæng til andre regioner

 

Vurderingskriterier for det enkelte projekt


Planvurderingen og ekspertpanelets samlede overvejelser om en fremtidig sygehusstruktur har en væsentlig betydning i forhold til den konkrete projektvurdering – bl.a. fordi nogle projekter vurderes helt centrale i en ny struktur, mens der kan være usikkerhed om andre projekters rolle. 

 

For de konkrete projekter kan vurderingen i øvrigt opsummeres i nedenstående punkter:

  • Projektets rolle i en ny sygehusstruktur, såvel regionalt som for landet som helhed
  • Mulige alternativer
  • Behovsfremskrivning, kapacitetsudnyttelse, arealbehov og økonomi
  • Produktivitets- og driftsforbedringer

 

Ekspertpanelets beregningsforudsætninger

 

Projekternes dimensionering er tilpasset med udgangspunkt i en forventet stigning i antallet af ambulante behandlinger på 50 pct. og en forventet sengereduktion på 20 pct. i perioden fra 2007-2020. 

 

Den økonomiske ramme for det enkelte projekt er beregnet ud fra nedenstående model. 

 

Opgørelse af investeringsbehov, stiliseret model

Hvad er behandlingsbehovet (patienter, operatoner, ambulante forløb osv.)?

Hvad er kapacitetsudnyttelsen (åbningstider, operationer og scanninger pr. dag osv.)?

Hvor mange og hvilke rum/lokaler er der behov for?

Hvad er arealstandarderne (hvor meget areal skal en sengestue, operationsstue mv. have)?

= Nettoarealbehov

* Brutto-/nettofaktoren (inkluderer gangarealer og teknikrum mv.)

= Bruttoarealbehov

*Pris pr. kvadratmeter

= Anskaffelsessum/investering

 
Det er vigtigt at pointere, at modellen er brugt som beregningsforudsætning for at fastsætte den samlede økonomiske ramme for projekterne. Regionerne kan inden for den samlede ramme fravige modellens forudsætninger.  

I ekspertpanelets screenings- og vurderingsrapport fra november 2010 fremgår det således, at regionerne har mulighed for at tilpasse det enkelte projekt til lokale forhold:
 

”Det er centralt at understrege, at der med de fastlagte økonomiske rammer ikke er tilsigtet en detailstyring af regionernes projekter. De forudsætninger om behovsfremskrivning og kapacitetsudnyttelse mv., som ligger til grund for panelets tilpasning, er således ikke hver for sig bindende for projektets realisering. Regionen kan inden for investeringsrammen i den konkrete projekteringsfase for det konkrete projekt fastlægge de løsninger, der er hensigtsmæssige lokalt – under iagttagelse af de generelle principper om bl.a. bedre kapacitetsudnyttelse, så længe det sker inden for den angivne budgetramme.” (Ekspertpanelets screenings- og vurderingsrapport fra november 2010, s. 35).


Sidst opdateret 13-11-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |