Skip navigation


Pulje til forebyggelse og behandling af ludomani 2018

Sundheds- og Ældreministeriet indkalder ansøgninger til pulje til forebyggelse og behandling af spilafhængighed og ludomani. Ansøgningsfrist: 4. januar 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet indkalder hermed ansøgninger til pulje til forebyggelse og behandling af spilafhængighed og ludomani på 36,9 mio. kr. i 2018 (2018-pl reguleret) med forbehold for vedtagelse af Finansloven for 2018.   

Ministeriet tager stilling til den interne fordeling af midler til henholdsvis forebyggelse og behandling, når ministeriet har modtaget og vurderet de indkomne ansøgninger. I lighed med tidligere år, vil puljemidlerne hovedsagligt udmøntes til behandling af ludomani.   

Forebyggelse
Ved fordeling af midlerne til forebyggelse vil der for 2018 blive lagt vægt på forebyggelsesindsatser rettet mod unge.  SFI (nu VIVE - det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har i 2016 offentliggjort to prævalensundersøgelser af henholdsvis de voksne (18-74 årige) og de unge (12-17 årige), der viser, at det langt overvejende er drenge i de ældre aldersgrupper og unge mænd mellem 18-39 år, som er i risikozonen for at udvikle en problematisk spiladfærd.
2 rapporter udarbejdet af VIVE:  "Pengespil og spilleproblemer i Danmark 2005-2016" og "Pengespil blandt unge i Danmark 2007-2016. En undersøgelse af 12-17 åriges spil om penge og risikable spilleadfærd"

Midlerne kan søges af private behandlingsinstitutioner, der kan påtage sig denne opgave efter nogle nærmere fastsatte kriterier. For så vidt angår forebyggelse af ludomani kan forebyggelsesprojekterne som noget nyt strække sig over en flerårig periode.   

Behandling
For behandling af ludomaner, kan disse midler søges af private behandlingsinstitutioner for ludomaner eller andre institutioner, der kan påtage sig denne opgave efter nogle nærmere fastsatte kriterier.   

Ved fordelingen af midlerne til behandling vil der især blive lagt vægt på behandling, som følger anbefalingerne i rapporten ”Effekten af behandlingsmetoder inden for ludomani” og behandling i form af samtaler, samtaleforløb, kursusforløb og behandlingsopfølgning for ludomaner og deres pårørende. I tilknytning hertil vil der endvidere bl.a. blive lagt vægt på rådgivning og vejledning af ludomaner og deres pårørende, samt at behandlingsstedet kan dokumentere effekten af de anvendte behandlingsmetoder. Rapport og eksempel: "Effekten af behandlingsmetoder indenfor ludomani" - Aarhus Universitetshospital.

Oplysninger om kriterierne for at ansøge om midler, ansøgningsskema samt vejledning om ansøgning kan findes nedenfor.

Skemaer mv.
ForebyggelseAnsøgnings-, vejlednings- og budgetskema
(Word)
Kriterier for ansøgning om midler til forebyggelse: Kriterier for ansøgning (pdf)

Behandling: Ansøgnings-, vejlednings- og budgetskema (Word
)
Kriterier for ansøgning om midler til behandling: Kriterier for ansøgning (pdf)


Sidst opdateret 01-12-2017
Kontakt og spørgsmål:
Alberte Rodskjer
Fuldmægtig
Tlf. 72 26 94 64
Mail:
albr@sum.dk

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055