Skip navigation


Midler til landsdækkende bisidderordning

Det er nu muligt at søge om midler til driften af den landsdækkende bisidderordning i forbindelse med klage over sundhedsfaglig behandling i sundhedsvæsenet.
Søg inden den 15. januar 2020.

Sundheds- og ældreministeren er bemyndiget til at indgå aftale med én eller flere private institutioner om administration og drift af bisidderordningen.

Inden Styrelsen for Patientklager behandler en klage vedrørende en sundhedsydelse, som regionen helt eller delvis afholder udgifterne til, tilbyder styrelsen patienten en dialog med vedkommende region. Patienten kan ved dialogsamtalen have en bisidder med.

Hvis patienten tager imod tilbuddet, sendes klagen til regionen, som tager kontakt til patienten, og søger spørgsmål, klagen vedrører, belyst.

Behandling af klagen i Styrelsen for Patientklager afventer udfaldet af dialogsamtalen. Hvis patienten herefter ikke ønsker yderligere behandling af sin klage, anses klagen for bortfaldet. I modsat fald behandler styrelsen klagen.

Bisidderen skal være en uvildig og neutral støtte og gerne bidrage til at understøtte den konstruktive dialogsamtale med regionen. Bisidderen skal ikke fungere som mødeleder, mægler eller faglig rådgiver.

Sundheds- og Ældreministeriet inviterer private foreninger og organisationer til at søge om op til 400.000 kr. til administration og drift af en bisidderordning for en 1-årig periode fra 1. januar 2020- 31. december 2020.

Det forudsættes, at bisidderkorpset er på 15-20 frivillige bisiddere, der geografisk dækker hele landet. Midlerne er beregnet til dækning af bisiddernes udgifter, til formidling af ordningen og til drift i form af administrative opgaver, ledelse, koordinering og uddannelse af bisiddere med mere. Der stilles ikke krav til, hvem der kan være bisiddere, men det forventes, at de har faglige og/eller personlige forudsætninger for at indgå i arbejdet.

Hvem kan søge?
Det er primært private foreninger og organisationer med et non-profit og ikke kommerciel sigte, der kan komme i betragtning til at modtage midlerne.

De modtagende organisationer skal være private/selvejede, og altså ikke være oprettet/drevet/fuldt finansieret af en kommune, region eller staten.

Det vil blive vurderet positivt, hvis der foreligger andre finansieringskilder.


Hvordan kan der søges?
Send en motiveret ansøgning og beskriv de muligheder, foreningen/organisationen har for at rekruttere bisiddere i forbindelse med etablering af ordningen samt for efterfølgende at varetage administration og drift af ordningen. Sammen med ansøgning bedes fremsendt et udspecificeret budget.


Sidst opdateret 19-12-2019
Ansøgningsfrist:

Ansøgningsfristen er den 15. januar 2020.

Ansøgningen skal sendes på e-mail til: sum@sum.dk med cc hte@sum.dk

 


Spørgsmål:

Spørgsmål kan rettes til:

Helene Tejsner
Specialkonsulent
E-mail: hte@sum.dk  

eller

Mette Touborg Heydenreich
Kontorchef
E-mail: mhe@sum.dk 

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |