Skip navigation


Genopslag: Pulje til etablering af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark

PULJE - Etableringen af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark giver mulighed for at udligne den geografiske ulighed, der er i hospicetilbud til børn og unge i dag, og vil dermed være med til at sikre lige muligheder for børn i hele landet. På den baggrund indkalder Sundheds- og Ældreministeriet hermed ansøgninger til pulje til etablering og drift af børnehospicepladser i Vestdanmark på 2,5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt fra 2019.

Regeringen ønsker som led i udspillet  ”Børn med livstruende sygdom” at løfte den palliative indsats for børn med livstruende sygdom og deres familier.

Etableringen af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark giver mulighed for at udligne den geografiske ulighed, der er i hospicetilbud til børn og unge i dag, og vil dermed være med til at sikre lige muligheder for børn i hele landet.

På den baggrund indkalder Sundheds- og Ældreministeriet hermed ansøgninger til pulje til etablering og drift af børnehospicepladser i Vestdanmark. Med opslaget udmøntes i alt 3,8 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. vedr. 2019. 2019 midlerne udmøntes med forbehold for vedtagelse af finansloven for 2019.

Baggrund
På Finansloven for 2018 er der samlet afsat 76 mio. kr. over 4 år til at forbedre forholdende for børn med livstruende sygdom og deres familier. Med opslaget udmøntes 2,5 mio. kr. i 2018 og 5 mio. kr. årligt fra 2019 til etablering og drift af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark.


Hvert år dør næsten 300 børn af deres sygdom. Der er tale om mange forskellige sygdomme, som kan være komplekse og kræve længere behandlingsforløb. Mange familier ønsker at blive i hjemmet, men kan i løbet af sygdomsforløbet også få behov for et aflastningsophold på et hospice. I Danmark findes i dag ét børnehospice, Lukashuset, som er et landsdækkende hospicetilbud til børn og unge med livstruende sygdom i alderen 0 til 18 år. Lukashuset er placeret i Hellerup og har plads til i alt fire familier ad gangen.

Der er i dag ikke et børne- og ungehospicetilbud i Vestdanmark. For at sikre lige muligheder for alle børn og deres familier, ønsker regeringen at understøtte etableringen af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark.

Der er tale om et tværfagligt område, hvor mange fagligheder indgår i arbejdet. Det betyder, at det både fagligt og økonomisk er mest hensigtsmæssigt, at der maksimalt er to børne- og ungehospice på landsplan, så kompetencerne samles. Børne- og ungehos-picepladserne i Vestdanmark kan både etableres i tilknytning til et eksisterende voksenhospice eller som et nyetableret tilbud med forventeligt 4 pladser.

Generelt om ansøgningspuljen
Udmøntning af midlerne fra puljen varetages af Sundheds- og Ældreministeriet med involvering af Sundhedsstyrelsen.

Puljen bliver udmøntet på baggrund af ansøgninger og i overensstemmelse med de beskrevne formål og kriterier.

Midlerne vil ikke blive udmøntet efter en given fordelingsnøgle (kvote) i forhold til de enkelte regioner og kommuner.

Støtteberettigede parter
Både regioner og private institutioner er ansøgningsberettigede parter til denne pulje.

De ansøgningsberettigede parter kan udarbejde ansøgning til puljen. Det skal dog fremgå af ansøgningen, hvem der er administrativ projektejer. Der kan også ydes støtte til projekter mellem private parter og det offentlige.

Støtteberettigede formål og kriterier
Formålet med puljen er at etablere og drifte børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark. Der kan således søges om midler til etablering og drift af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark.

Ved vurdering af ansøgningen vil der blive lagt vægt på følgende kriterier:

Sammenhæng og samarbejde i regionen og på tværs af landet

 • At der er tale om en koordineret indsats internt i regionen, som sikrer børn og unge med livstruende sygdom en sundhedsfaglig behandling på et højt fagligt niveau.
 • At der etableres et samarbejdsgrundlag med Lukashuset om blandt andet organisering og henvisninger på landsplan (fordeling af optageområde) samt udveksling af faglig viden m.v.
 • At der etableres et samarbejde med andre regioner for at sikre gensidigt kend-skab til tilbud på det børnepalliative område, og at der indgås aftaler om, hvor-dan fælles patienter skal varetages, herunder samarbejde om den samlede indsats.

Faglighed og opgavevaretagelse

 • At børne- og ungehospicepladserne har fagligt samarbejde med de(n) relevante sygehusafdelinger og udgående børnepalliative teams.
 • At der i børnehospicetilbuddet fokuseres på tværfaglig opgaveløsning med henblik på at skabe sammenhængende, helhedsorienterede og gode patientforløb.
 • At der leves op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, herunder for varetagelse af palliativ indsats på specialiseret niveau.
 • At der foreligger en beskrivelse af, hvorledes tilbuddet tænkes varetaget i et tværfagligt teambaseret samarbejde, herunder personalesammensætning og normering, og beskrivelse af personalets kompetencer.
 • At der foreligger en beskrivelse af, hvordan de pårørende medtænkes i tilbuddet og organiseringen.
 • At der er vedlagt vedtægter for den selvejende institution.
 • At der er vedlagt tilsagn fra den selvejende institution om at være/blive omfattet af frit sygehusvalg.

Geografi (Kapacitet og tilgængelighed)

 • At det beskrives, hvordan det planlægges at etablere forventeligt 2 børnehospicepladser i 2018 og yderligere 2 børnehospicepladser i 2019.
 • At hospicepladserne ligger geografisk samme sted, hvilket muliggør og understøtter faglighed, fleksibilitet og tilgængelighed.

Øvrigt

 • I forbindelse med oprettelse og drift af børne- og ungehospicepladser i Vestdanmark skal der tages højde for evalueringen af Lukashuset.
 • At der indgås en driftsoverenskomst med den relevante region for at sikre driften af børnehospicepladserne.
 • At der er taget stilling til, om der ud over puljemidlerne også er behov for regional medfinansiering, private donationer eller fondsmidler.

Ansøgningsprocedure og øvrige vilkår
Efter fristen vurderes ansøgningerne af Sundheds- og Ældreministeriet med inddragelse af Sundhedsstyrelsen. Derefter vil ministeriet tilstræbe, at tilsagnsskrivelser senest er udsendt til regioner og kommuner medio oktober 2018.

Ansøgningerne skal indeholde:

 • En projektbeskrivelse, der er relateret til de anførte støtteberettigede formål og kriterier, som er beskrevet nærmere i afsnittet om Støtteberettigede formål og kriterier.
 • Oplysninger om inden for hvilket tidsrum, projektet forventes realiseret.
 • Et specificeret budget, jf. ansøgningsskema, herunder en oversigt over fordelingen af midlerne mellem de ansøgningsberettigede parter, forudsat egenfinansiering fra region og/eller private samt eventuel støtte fra anden side. Der gøres opmærksom på, at alle ansøgninger skal være ekskl. moms.
 • En beskrivelse af hvordan der vil blive evalueret på midlerne.

Ansøgninger kan indsendes med forbehold for politisk godkendelse. Ansøgninger med forbehold for politisk godkendelse vil blive vurderet på lige fod med øvrige ansøgninger. I disse tilfælde vil et evt. tilsagn dog være med forbehold for, at den politiske godkendelse kommer på plads og eftersendes hurtigst muligt til Sundheds- og Ældreministeriet.

Puljen på 3,8 mio. kr. i 2018 og 7,5 mio. kr. i 2019 udmøntes som tilskud til dækning af de regionale og/eller private udgifter, med fradrag af regional/privat egenfinansiering.

Der ydes et tilskud til etablering på 500.000 kr. pr. plads. Etableringstilskuddet udbetales af Sundheds- og Ældreministeriet i det år pladsen etableres.

Der er derudover afsat midler til driftsudgifter til regioner og medfinansiering fra kommuner. Der er forudsat, at 0,675 mio. kr., som tilgår regionerne via kommunale betalinger jf. sundhedsloven § 140 og lov om regionernes finansiering §14 a. Kommunerne kompenseres herfor via DUT principperne.

For 2018 kan i alt ansøges om 2,1 mio. kr. For 2019 kan ansøges om 4,5 mio. kr. 2019 midlerne udmøntes med forbehold for vedtagelse af finansloven for 2019. Tilskuddene
udbetales løbende af Sundheds- og Ældreministeriet efter anmodning og dokumentation fra regioner.

Det skal bemærkes, at midlerne ikke kan anvendes før, at ministeriet har givet tilsagn.


Sidst opdateret 14-08-2018
Publikationen:

Spørgsmål til puljen:

Generelle spørgsmål
Annemette Juul
Tlf.: 72 26 94 31
Mail:
aju@sum.dk  

Spørgsmål om økonomi og administration
Kasper Dahl
Tlf.: 72 26 94 54
Mail:
kda@sum.dk


 


Ansøgning:

Ansøgningsskema skal benyttes:

Hent 1 fil indeholdende 4 skemaer:
Skema 1: Ansøgningsskema
Skema 2: Projektbeskrivelse
Skema3: Budget for projektperioden
Skema 4: Samlet budget indregnet evt. med-/egenfinansiering
Hent  (Word-fil)

Ansøgning inklusiv projektbeskrivelse må maksimalt fylde 10 sider.

Ansøgning sendes elektronisk til: 
sum@sum.dk og aju@sum.dk   
Kvittering for modtagelse af ansøgning fremsendes hurtigst muligt efter modtagelsen.

Ansøgningsfrist:
Torsdag den 27. september 2018 kl. 12.00

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055