Skip navigation


Pulje til etablering af frirum for børn med livstruende sygdom og deres familie under hospitalsindlæggelse

Sundheds- og Ældreministeriet indkalder ansøgninger til en pulje på i alt 1 mio. kr. i 2018 til etablering af frirum for livstruende syge børn og deres familier under hospitalsindlæggelse.

Regeringen ønsker som led i udspillet ”Børn med livstruende sygdom” at løfte den palliative indsats for børn med livstruende sygdom og deres familier .

 

Familier med børn med livstruende sygdom har nogle gange behov for frirum i de til tider lange sygdomsforløb. I dag findes sådanne frirum i form af aflastningstilbud og børnehospice. Det er dog ikke altid, at der er samme mulighed under hospitalsindlæggelser.

På Finansloven for 2018 er der samlet afsat 76 mio. kr. over 4 år til at forbedre forholdende for børn med livstruende sygdom og deres familier. Med opslaget udmøntes 1 mio. kr. i 2018 til at styrke livstruende syge børn og deres familiers mulighed for et frirum under indlæggelse på hospitalet.

Hvert år dør næsten 300 børn af en livstruende sygdom. Der er tale om mange forskellige sygdomme, som kan være komplekse og kræve længere behandlingsforløb. Nogle børn og unge er langvarigt indlagte på hospitalet. Her er der ikke altid de rette rammer til, at barnet og familien kan få et tiltrængt frirum fra eller med hinanden.

Formålet med puljen er at bidrage til at skabe bedre rammer for frirum på hospitalerne for familier med livstruende syge børn. Her er fokus på tiltag, der skal give barn og familie en tiltrængt pause fra sygdomsforløbet.

Generelt om ansøgningspuljen
Udmøntning af midlerne fra puljen varetages af Sundheds- og Ældreministeriet med involvering af Sundhedsstyrelsen. Puljen bliver udmøntet på baggrund af ansøgninger og i overensstemmelse med de beskrevne formål og kriterier.

Støtteberettigede parter
Både regioner og private institutioner er ansøgningsberettigede parter til denne pulje.
De ansøgningsberettigede parter kan udarbejde ansøgning til puljen. Det skal dog fremgå af ansøgningen, hvem der er administrativ projektejer. Der kan også ydes støtte til projekter mellem private parter og det offentlige.

Støtteberettigede formål og kriterier
Formålet med puljen er at bidrage til at skabe flere muligheder og bedre rammer for pauser fra sygdomsforløbet under indlæggelse på hospitaler for familier med livstruende syge børn. Der kan både søges til aktiviteter, som letter hverdagen for barnet og familierne, heriblandt udflugter og arrangementer på hospitalet, samt til indretning af fysiske rum, der giver børnene og familierne mulighed for leg eller pauser fra sygdommen under indlæggelse på hospitalet.

Ved vurdering af ansøgningen vil der blive lagt vægt på følgende kriterier, at:

  • der foreligger en beskrivelse af projektets formål, og hvordan projektet tænkes varetaget.
  • projektet tager højde for, at børn skal kunne deltage trods deres alvorlige sygdom.
  • projektet placeres et sted, som er tilgængeligt for børnene trods deres alvorlige sygdom.
  • projektet tager højde for og er fleksibelt i forhold til, at børnene samtidig skal følge deres behandling på hospitalet.
  • familie herunder søskende medtænkes i projektet.
  • der er taget stilling til, om der ud over puljemidlerne også er behov for regional medfinansiering, private donationer eller fondsmidler.

Ansøgningsprocedure og øvrige vilkår
Efter fristen vurderes ansøgningerne af Sundheds- og Ældreministeriet med inddragelse af Sundhedsstyrelsen. Derefter vil ministeriet tilstræbe, at tilsagnsskrivelser senest er udsendt i maj 2018.

Ansøgningerne skal indeholde:

  • En projektbeskrivelse, der er relateret til de anførte støtteberettigede formål og kriterier, som er beskrevet nærmere i afsnit 5.
  • Oplysninger om inden for hvilket tidsrum, projektet forventes realiseret.
  • Et specificeret budget ekskl. moms, jf. ansøgningsskemaet.
  • Oplysninger om hvordan der vil blive evalueret på midlerne.

Ansøgninger kan indsendes med forbehold for politisk godkendelse. Ansøgninger med forbehold for politisk godkendelse vil blive vurderet på lige fod med øvrige ansøgninger. I disse tilfælde vil et evt. tilsagn dog være med forbehold for, at den politiske godkendelse kommer på plads og eftersendes hurtigst muligt til Sundheds- og Ældreministeriet.

Puljen på 1 mio. kr. kan udmøntes som tilskud til dækning af de regionale og/eller private udgifter, med fradrag af regional/privat egenfinansiering.


Sidst opdateret 06-03-2018
Publikationen:

Spørgsmål til puljen:

Generelle spørgsmål
Annemette Juul
Tlf.: 72 26 94 31
Mail:
aju@sum.dk  

Spørgsmål om økonomi og administration
Kasper Dahl
Tlf.: 72 26 94 54
Mail:
kda@sum.dk


 


Ansøgning:

Ansøgningsskema skal benyttes:

Hent ansøgningsskema   (WORD)

Ansøgning inklusiv projektbeskrivelse må maksimalt fylde 10 sider.

Ansøgning sendes elektronisk til: 
sum@sum.dk og aju@sum.dk   
Kvittering for modtagelse af ansøgning fremsendes hurtigst muligt efter modtagelsen.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 16. april 2018 kl. 12.00

 


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055