Fra: 08-11-2018 til: 08-11-2018
Udgående post
 
Afsender/modtagerEmneBrevdatoSagsnrDokumentnr
UdenrigsministerietAnmoder sundhedsattache om at deltage i SPC-møde den 28. november på vegne af SUM08-11-20181600786744372
Børne- og SocialministerietSvar til Børne- og Socialministeriet om, at det ikke er muligt at deltage i Social Protection Committee-mødet den 28.-29. november 201807-11-20181600786743853
Lægeforeningen
Nævnenes Hus
Afbeskikkelse som medlem af Det Psykiatriske Patientklagenævn07-11-20181604318743965
Rudersdal KommuneRudersdal Kommune: godkendelse af budget til projektnr. 68424 til puljen til nedbringelse af ventetid på genoptræning.08-11-20181608001744323
Lejre KommuneLejre Kommune: besvarer spørgsmål til ændring af budget til projektnr. 68442 til puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.08-11-20181608023744764
Aarhus UniversitetshospitalSvar på henvendelse vedr. skabelon til slutrapport (PRO-puljen)06-11-20181609208742735
Danske Regioner
Forsikring & Pension
Styrelsen for Patientklager
Dansk Erhverv
Sundhed Danmark
Patienterstatningen
Evaluering af forsikringspligten for private i klage- og erstatningsloven08-11-20181701784744841
UndervisningsministerietSvar på invitation til udstillingen "Salonen"06-11-20181800018742681
BeskæftigelsesministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om pension08-11-20181800110744398
Transport-, Bygnings- og BoligministerietAnmodning om overtagelse af henvendelse om transport08-11-20181800110744403
 Svar på henvendelse fra skoleelever om samfundet og overvægtige08-11-20181800119744763
 Svar på henvendelse om ide til at forbedre ældres hverdag08-11-20181800119744429
VIVEVedr. oplæg den 28. november 2018 om tandplejeordninger06-11-20181803753742984
JordemoderforeningenVedr. oplæg fra Jordemoderforeningen til Stresspanelet07-11-20181805700743946
Copenhagen Healthtech ClusterTil CHC: Bemærkninger til første delleverance vedr. konceptualisering af sundhedsdatasandkasser08-11-20181806667744196
ErhvervsstyrelsenTil ERST: Indstilling til bestyrelsen for Digital Hub Denmark vedr. konceptualisering af sundhedsdatasandkasser08-11-20181806667744197
 Svar på henvendelse vedr. lovligheden af CBD-produkter07-11-20181806714743251
 Svar på borgerhenvendelse vedr. tilskud til CBD-olie08-11-20181807002744238
 Svar på henvendelse vedr. CBD-produkter og kosttilskud/medicin07-11-20181807174743202
Aarhus KommuneSvar på henvendelse vedr. programserien "180 dage på plejehjem"08-11-20181807327744781
Danske Regioner
KL
Danske Regioner
Region Sjælland
Region Syddanmark
Region Midtjylland
Region Nordjylland
3F - Fagligt Fælles Forbund
Ansatte Tandlægers Organisation
Danmarks Apotekerforening
Danmarks Optikerforening
Dansk Psykolog Forening
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Tandplejerforening
Danske Bandagister
Danske Bioanalytikere
Danske Fysioterapeuter
De Offentlige Tandlæger
Ergoterapeutforeningen
Farmakonomforeningen
FOA - Fag og Arbejde
Foreningen af Kliniske Diætister
Foreningen af Speciallæger - FAS
Jordemoderforeningen
Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
Overlægeforeningen
LVS - Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
Praktiserende Tandlægers Organisation
Tandlægeforeningen
Yngre Læger
Alzheimerforeningen
Dansk Handicap Forbund
Danske Handicaporganisationer
Danske Patienter
Det Centrale Handicapråd
Gigtforeningen
Hjernesagen
Hjerteforeningen
Kost & Ernæringsforbundet
Kræftens Bekæmpelse
LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri
Landsforeningen LEV
Landsforeningen SIND
Patientforeningen Danmark
Patientforeningernes Samvirke
Scleroseforeningen
Sjældne Diagnoser
Udviklingshæmmedes Landsforbund
ÆldreForum
Ældre Sagen
Ansatte Tandlægers Organisation
Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker BPK
Dansk Selskab for Almen Medicin
Dansk Selskab for Patientsikkerhed
Dansk selskab for Klinisk Farmakologi
Foreningen af Socialchefer i Danmark
Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler IGL
Danmarks Farmaceutiske Selskab
Ankestyrelsen
Arbejdstilsynet
Datatilsynet
Institut for Menneskerettigheder
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Sundhedsfagligt Fakultet Københavns Universitet
Lægemiddelstyrelsen
Statens Serum Institut
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsdatastyrelsen
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn
Erhvervsministeriet
Justitsministeriet
Høring: Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gebyr for autorisation m.v. af visse sundhedspersoner - Frist 06.12.201808-11-20181807386744075
 Svar på henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. kontorfaciliteter på Ny Psykiatri Bispebjerg08-11-20181807807744037
CochraneSvar på henvendelse vedr. Nordic Cochrane Center27-09-20181807884707324
 Svar på henvendelse vedr. klage over tvangsmedicinering08-11-20181808441744211
 Svar vedr. refusion af udgifter til privathospital07-11-20181808649743273
SundhedsstyrelsenTil SST: Kvittering for svar vedr. klage over afslag på aktindsigt om SSTs rådgivende panel for eksperimentel behandling06-11-20181808884742917
Styrelsen for PatientsikkerhedAnmodning om udtalelse vedr. klagesag om autorisation06-11-20181808897742647
SundhedsdatastyrelsenTakker SDS for status på bestilling vedr. den ældre medicinske patient og gennemsnitlig liggetid08-11-20181808921744739
SundhedsdatastyrelsenVedr. status på bestilling om gennemsnitlig indlæggelsestid for den ældre medicinske patient07-11-20181808921743881
SundhedsdatastyrelsenTakker SDS for bidrag vedr. gennemsnitlig indlæggelsestid for den ældre medicinske patient08-11-20181808921744913
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - svar på spm. 3808-11-20181809124744869
 Henvendelse vedr. forslag til tiltag til Det Nationale Stresspanel07-11-20181809201743706
 Dagsorden for 6. møde i etisk udvalg for Personlig Medicin08-11-20181809211744686
PsykiatriFondenSvar på henvendelse vedr. udmelding om pulje i relation til kompetencecenter for børn som pårørende til mennesker med psykiske lidelser06-11-20181809215742607
 Svar på borgerhenvendelse vedr. skoleprojekt om medicinsk cannabis08-11-20181809290744407
Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg SUU
MF Kirsten Normann Andersen
SUU alm. del - foreløbigt svar på spm. 12308-11-20181809301744602