Skip navigation


Koncern IT-strategi

Professionel - Effektiv – Velfungerende Koncern it-strategi 2013-16 for Sundheds- og Ældreministeriet.

Opgaverne i Sundheds- og Ældreministeriet spænder bredt fra politik- og myndighedsopgaver over dokumentation og forskning til produktion og administration.

For alle opgaver gælder, at it er dybt integreret i opgaveløsningen. Det daglige arbejde med at sikre et sundt Danmark er helt afhængig af stabil og velfungerende it-understøttelse.

Der er i 2012 gennemført betydelige ændringer af organisering og opgavefordeling på ministerområdet. I den forbindelse blev de fleste it-opgaver samlet i Statens Serum Instituts Sektor for National Sundheds-it.

Den ændrede organisering af it-opgaverne giver mulighed for at professionalisere og effektivisere anvendelsen af it gennem konsolidering, genanvendelse af data, koncernfælles løsninger, mere professionel leverandørstyring mv.

Erfaringer med informationsteknologierne skal bruges på tværs i koncernen og effektive metoder og processer udbredes til alle. Styringen af it skal sikre, at it bidrager bedst muligt til koncernens opgaveløsning.

Herved sikres, at medarbejdere samt opgaver relateret til borgere, sundhedsvæsenet og lægemiddel- og medicoindustrien understøttes af stabile, effektive og velfungerende it-redskaber, som samtidig er omkostningseffektive.

Koncern it-strategien danner rammerne for it-anvendelsen og it-udviklingen inden for ministerområdet fra 2013 til 2016 og afløser den seneste koncern it-strategi dækkende perioden fra 2009 til 2012.

Koncern it-strategien fastlægger mål, principper og konkrete initiativer, som sikrer effektiv og sikker it-understøttelse af de forretningsmæssige mål i hele koncernen.

Ministeriets målsætninger for perioden 2013-2016 er fastlagt til:

·         Professionel it i koncernen

·         Mest mulig it for pengene

·         Den velfungerende it-arbejdsplads

Målene nås ved, at koncernen i strategiperioden i videst mulige omfang optimerer og konsoliderer sin it-drift og udvikling organisatorisk og teknisk med henblik på at sikre mest mulig it for pengene og orden i eget hus. 

Læs her i "Koncern IT-strategi 2013-2016"


Sidst opdateret 30-06-2015

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055