Skip navigation


Bilag 3. Kriminalforsorgens belæg 1990 til 2005


 


Nedenstående tabel 10.3 viser, hvor mange klienter med en dom efter §§ 68-69 Kriminalforsorgen har haft i tilsyn ved årets udgang i perioden 1989 til 2004. Det må antages at svare stort set til belægget ved begyndelsen af det efterfølgende år.

Det ses, at belægget stiger støt frem til 2000, hvorefter det falder en smule. Fra 2002, hvor belægget er fordoblet i forhold til 1989, sker der de efterfølgende år en større stigning. I løbet af hele perioden vokser belægget med knap 150 pct.

Væksten i antallet af tilsynsklienter med psykiske sygdomme m.v. sker i alle amter samt i Københavns/Frederiksberg kommune. Væksten i sidstnævnte kommuner svarer til væksten på landsplan. I Københavns Amt har væksten været noget mindre – på godt 50 pct. over hele perioden. Procentuelt vokser klientgruppen mest i Bornholms Amt, men det drejer sig om en lille stigning i absolutte tal. I Viborg, Sønderjyllands og Ribe Amt vokser klientgruppen også ganske meget – med op til 400 pct. – men også i disse amter har udgangspunktet været et relativt lille antal klienter.

I absolutte tal har stigningen været størst i Købehavn og Frederiksberg Kommune – med en tilvækst på mere end 200 klienter i perioden. I Århus Amt, som er dér, hvor den absolutte tilvækst har været næststørst, er klientgruppen vokset med 120. I alle øvrige amter er gruppen vokset med under 100 klienter, og i de fleste med under 50 klienter siden 1990.


Fodnoter

70)  Kilden for denne tabel er den samme som for tabel 5.1. Den variation i tallene der er mellem de to tabeller skyldes, at den dato hvorpå opgørelsen er foretaget er forskellig. Kriminalforsorgens tilsynsafdelinger, som antallet af klienter er opgjort på baggrund af, følger amtsgrænserne med undtagelse af Københavns Amt. Klienter fra Dragør og Tårnby indgår således i tilsynsafdelinger under Københavns Kommune.

 


Sidst opdateret 14-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |