Skip navigation


Bilag 2. Supplement til undersøgelsen af kriminalitetsudvikling (afsnit 5.2)


 

1. Undersøgelsesmaterialet

De datafiler, der er modtaget fra Kriminalregisteret, indeholder oplysninger om både hoved- og biforhold. Fra tekstfiler er der for hver enkelt afgørelse registreret oplysninger om, hvilken foranstaltning personen er underkastet, og hvilken paragraf personen er dømt efter. Dvs. om vedkommende er vurderet til at være psykisk syg (§ 16, stk. 1, 1. pkt.), mentalt retarderet (§ 16, stk. 1, 2. pkt., og § 16, stk. 2) eller mangelfuldt udviklet (§ 69). I undersøgelsen indgår som sagt alene kriminalitet, begået af personer, der er diagnosticeret som psykisk syge (§ 16, stk. 1, 1. pkt.).

Det er valgt kun at inddrage årene 1995, 1997, 1999, 2001, 2003 og 2004 i analysen. Det skyldes først og fremmest, at den manuelle registrering af ovennævnte oplysninger er ganske tidskrævende. Desuden vil det givet være muligt at beskrive udviklingstenderne ud fra alene oplysninger fra hvert andet år.

Ønsket har været at beskrive udviklingen inden for de seneste 10 år. Det giver imidlertid nogle problemer at gå langt tilbage i tiden, da data slettes i Kriminalregisteret senest to år efter, en person er død. Desuden slettes oplysninger om personer, der er fyldt 80 år, og oplysninger vedrørende personer, der er mellem 70 og 80 år, slettes fem år efter seneste dom. I begge tilfælde gælder, at oplysninger alene slettes, såfremt personen ikke har aktuelle forhold. Endelig sker der efter 10 år sletning af bøder og tiltalefrafald.

På baggrund af bl.a. de årsregistre over foranstaltningsdomme, som Justitsministeriets Forskningsenhed har udarbejdet siden lovændringen i 2000, har det været muligt at estimere antallet af døde de enkelte år, ligesom det på denne baggrund har været muligt at beregne, hvor mange i aldersgrupperne over 70 år, der må antages oprindeligt at være indgået i dataene de forskellige år 68. De vægte, data de enkelte år på denne baggrund er tillagt, er reduceret under hensyntagen til, at ældre personer begår færre lovovertrædelser end yngre personer.

Et særligt problem udgør oplysninger fra 1995 vedrørende kriminalitet begået under foranstaltningen. De afgørelser, der indgår i materialet slettes således, som nævnt ovenfor, efter 10 år. Datafilen til brug for undersøgelsen blev udarbejdet primo juli 2005. Det betyder, at der ikke foreligger oplysninger om bøder og tiltalefrafald før medio 1995. Dataene fra 1995 er derfor tillagt en særlig vægt, beregnet på baggrund af oplysninger fra det sidste halvår i 199569. De vægtede og uvægtede data fremgår af tabel 1.

 

I den følgende analyse er det alene de vægtede data, der anvendes.


2. Andel af lovovertrædere

Som nævnt tidligere angår de lovovertrædelser, der er inkluderet i tabel 5.8, alle dem, der har ført til en bøde, et tiltalefrafald, en frihedsstraf eller en foranstaltningsdom. I tabel 10.2 inkluderes alene de lovovertrædelser, der har ført til enten en ubetinget frihedsstraf eller en foranstaltningsdom. Hermed kan der med større sikkerhed siges, hvor stor de psykisk syge lovovertræderes andel er, men altså alene af en begrænset del af den samlede kriminalitet.

Som det ses af tabel 10.2, står de psykisk syge lovovertrædere for omkring 2 % af kriminaliteten. Som det også er set i afsnit 5.2, står de imidlertid for en betydeligt større andel af især forsøg på manddrab, brandstiftelser og manddrab. Desuden ses af tabel 10.2, at de også står for relativt mange blufærdighedskrænkelser. De er til gengæld underrepræsenterede, for så vidt angår de fleste former for ejendomsforbrydelser. Det samme er tilfældet for narkotikaforbrydelser og færdselslovsovertrædelser.

Det kan videre nævnes, at vurderet i forhold til antal lovovertrædere, der i 2004 idømtes enten en ubetinget frihedsstraf eller en foranstaltningsdom, så udgjorde de psykisk syge lovovertrædere 1,7 % - altså en andel af nogenlunde samme størrelse som den andel kriminalitet, de har stået for. Det adskiller sig således ikke fra dem, der er idømt en ubetinget fængselsstraf, med hensyn til omfang af kriminelle forhold, de dømmes for, men alene med hensyn til arten af de forhold, de dømmes for.

 

Fodnoter

68) På grund af mangler ved de oprindelige data, der blev modtaget primo juli 2005, var det endvidere, ud fra de fuldstændige data Forskningsenheden modtog primo oktober 2005, muligt at få oplysninger om antal døde i løbet af denne tre måneders periode. Også disse oplysninger er anvendt ved estimeringen af antal døde de enkelte år.

69) Ved vægtningen er der endvidere taget hensyn til de mangler, der var ved den først modtagne datafil.


 


Sidst opdateret 14-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |