Skip navigation


Forord


 

 
Allerede med regeringsgrundlaget blev det besluttet at forstærke det fælles ansvar for de svageste i vort samfund, hvortil bl.a. stofmisbrugerne hører. Beslutningen er siden fulgt op med indgåelsen af satspuljeforligene i foråret og efteråret 2002, med udarbejdelsen af handlingsprogrammet "Det fælles ansvar" i marts 2002 og med nedsættelsen af Rådet for Socialt Udsatte i april 2002 samt med indgåelsen af finanslovaftalen i efteråret 2002. Indførelsen af en social behandlingsgaranti har specifikt haft til formål at forbedre vilkårene for stofmisbrugerne. Med regeringsgrundlaget blev det ligeledes besluttet at sætte hårdere ind mod kriminalitet, bl.a. ved at forstærke indsatsen mod narkotika i fængslerne.

Med opfølgningen på regeringsgrundlaget er der altså allerede taget skridt til at udbygge den indsats, der tidligere er gjort for at dæmme op for narkotikamisbruget. Med det supplerende regeringsgrundlag lægges der op til en yderligere udbygning af indsatsen.

Det er regeringens opfattelse, at narkotikamisbruget skal imødegås med konsekvente og vedvarende bestræbelser for kvalitativt og kvantitativt at fastholde og udbygge den eksisterende indsats med sigte på i endnu højere grad at hindre tilgang af nye stofmisbrugere, hjælpe nuværende stofmisbrugere og sætte hårdt ind over for den narkotikarelaterede kriminalitet.

Indsatsen skal ske over en bred kam og dermed afspejle, at sociale problemer, stofmisbrug og narkotikakriminalitet hænger uløseligt sammen. Der er tale om en opgave, som skal løses i fællesskab af centrale, regionale og lokale myndigheder i nært samarbejde med den enkelte og de pårørende, med private organisationer og institutioner samt med skoler, foreninger og diskoteker m.v. i nærmiljøet.

I forhold til de hårdest belastede stofmisbrugere er den foreliggende handlingsplan for en dels vedkommende udtryk for regeringens stillingtagen til anbefalingerne i den redegørelse, som i marts 2002 blev fremlagt af den særlige ekspertgruppe om indsatsen for de hårdest belastede.

De snævre rammer for væksten i de offentlige udgifter, der vil være gældende i de kommende år, nødvendiggør en klar og utvetydig prioritering af de afsatte ressourcer. Hvis narkotikamisbruget skal imødegås, kræves det, at indsatsen på tværs af sektorskel prioriteres, koordineres samt organiseres målrettet. Handlingsplanen skal ses i lyset heraf og vil i øvrigt blive søgt udmøntet i takt med, at finansieringen kan tilvejebringes.

Både indenfor de enkelte sektorer og på tværs af sektorerne må det derudover forudsættes, at der gennemføres systematiske analyser af sammenhængen mellem de ressourcer, der afsættes til forebyggelse, behandling og bekæmpelse af narkotikamisbruget, og virkningerne heraf.

Oktober 2003

Lars Løkke Rasmussen
Indenrigs- og sundhedsminister


 

 


Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |