Skip navigation


Bilag 4

Vejledning nr. 230 af 23. december 1993

Vejledning om særligt legitimationsbevis for ret til sygesikringslovens ydelser (OS 325) nu (OS 01.301)

Efter § 5 i bekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986 af lov om offentlig sygesikring med senere ændringer forsynes personer, der opholder sig her i landet og har ret til ydelser efter sygesikringsloven, med et bevis herfor.

I § 13 i bekendtgørelse nr. 276 af 23. april 1992, om valgfri indplacering i sygesikringsgrupper, udstedelse af sygesikringsbeviser mv. er fastsat, at personer, der er berettiget til lovens ydelser uden at have fast ophold her i landet, hvert år skal forsynes med en særlig legitimation herfor.

Det særlige legitimationsbevis (OS 325) dokumenterer, at personer uden fast ophold - d.v.s. personer, som ikke er tilmeldt folkeregistret, enten fordi de ikke har bopæl i Danmark, eller fordi de uanset bopæl i landet ikke er tilmeldt folkeregistret, da de er fritaget for den almindelige registreringspligt - har ret til sygesikringslovens ydelser.

Disse personer har som følge af internationale aftaler tillige ret til ydelser efter sygehusloven, samt efter loven om svangerskabshygiejne og fødselshjælp under ophold her i landet.

Denne vejledning udsendes, fordi kredsen af personer, som har ret til det særlige legitimationsbevis, udvides i forbindelse med ikrafttrædelsen af EØS-aftalen og Nordisk Konvention om Social Sikring.

Det særlige legitimationsbevis kan efter anmodning udstedes til følgende personer:

Personkreds


I. Bosat i et andet EØS-land, omfattet af EØS-aftalen

Følgende personer, der er bosat i et andet EØS-land, og som efter EØS-aftalen (reglerne i EF-forordning 1408/71) har ret til sygesikringsydelser i Danmark:

 1. grænsearbejdere, der har bopæl i et andet EØS-land og arbejder i Danmark,
 2. arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, som er beskæftiget i Danmark, men udsendes til at udføre et arbejde i et andet EØS-land,
 3. tjenestemænd og dermed ligestillede (f.eks. overenskomstansatte akademikere), som udsendes fra Danmark til tjeneste i et andet EØS-land,
 4. lokalt ansat personale ved danske diplomatiske repræsentationer eller konsulater i andre EØS-lande eller personer, der står i privat tjeneste hos embedsmænd tilknyttet disse diplomatiske repræsentationer eller konsulater. Det er dog en forudsætning, at de pågældende er danske
 5. statsborgere og har valgt at være omfattet af dansk lovgivning,
 6. hjælpepersonale, der er ansat ved Den Europæiske Unions institutioner, og som har valgt at være omfattet af dansk lovgivning,
  personer, der er bosat i et andet EØS-land, og som er beskæftiget om bord på et skib, der fører dansk flag,
 7. familiemedlemmer til personer, der er nævnt under 2)-6), og som er bosat i et andet EØS-land, medmindre de pågældende er erhvervsmæssigt beskæftiget i bopælslandet.

Derudover kan visse personer, der under ophold i et andet EU-land, Østrig eller Liechtenstein ikke bliver optaget i opholdslandets forsikringssystem, have ret til at få et særligt legitimationsbevis. Det gælder f.eks. au pair-ansatte og uddannelsessøgende, såfremt de er omfattet af EU-reglerne.

II. Bosat i et andet nordisk land, omfattet af Nordisk Konvention om Social Sikring

Følgende personer, der er bosat i et andet nordisk land, og som efter Nordisk Konvention om Social Sikring (reglerne i EF-forordning 1408/71) har ret til sygesikringsydelser i Danmark:

 1. grænsearbejdere, der har bopæl i et andet nordisk land og arbejder i Danmark,
  arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, som er beskæftiget i Danmark, men udsendes til at udføre et arbejde i et andet nordisk land,
 2. personer, ligestillet med tjenestemænd (f.eks. overenskomstansatte akademikere), som er udsendt fra Danmark til tjeneste i et andet nordisk land,
 3. familiemedlemmer til personer, der er nævnt under 2)-3), og som er bosat i et andet nordisk land, medmindre de pågældende er erhvervsmæssigt beskæftiget i bopælslandet.

III. Bosat i lande uden for EØS-landene

Udsendte arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende, der er omfattet af dansk lovgivning i henhold til bestemmelser i de konventioner om social sikring, som Danmark har indgået med lande uden for EØS-landene, har ligeledes ret til et særligt legitimationsbevis. Det gælder for tiden følgende lande: Tyrkiet, Jugoslavien, Pakistan, Schweiz, Quebec og Marokko.

I disse sager vil den pågældende kommune modtage meddelelse fra Direktoratet for Social Sikring og Bistand om den udsendtes rettigheder.

IV. Bosat i Danmark

Følgende personer, der har ret til sygesikringsydelser her i landet efter EØS-aftalen (reglerne i EF-forordning 1408/71), uanset at de ikke er tilmeldt folkeregistret, kan få et særligt legitimationsbevis:

 • a) personale ved andre EØS-landes repræsentationer her i landet, der enten som udsendte tjenestemænd eller dermed ligestillede er omfattet af det pågældende lands lovgivning, eller andet personale ved sådanne repræsentationer m.fl., der har valgt at være omfattet af hjemlandets lovgivning. Hertil kommer det nævnte personales herboende familiemedlemmer,
 • b) statsborgere i EØS-lande, der gør tjeneste ved NATO, WHO eller andre internationale organisationer her i landet, og deres familiemedlemmer.

På tilsvarende måde kan følgende personer, uanset at de ikke er tilmeldt folkeregistret, forsynes med et særligt legitimationsbevis, jf. Nordisk Konvention om Social Sikring:

 • c) ikke-EØS-statsborgere ved andre nordiske landes repræsentationer her i landet, der som udsendte tjenestemænd eller dermed ligestillede er omfattet af det pågældende nordiske lands lovgivning, samt deres familiemedlemmer,
 • d) ikke-EØS-statsborgere, der er omfattet af et nordisk lands lovgivning, og som gør tjeneste ved NATO, WHO eller andre internationale organisationer her i landet, samt deres familiemedlemmer.

Legitimationsbeviset (anvendelse, udstedelse, gyldighed)

Det særlige legitimationsbevis anvendes som dokumentation for ret til sygesikringsydelser her i landet.

Personer, som er bosat uden for Danmark, jf. I, II og III, kan anvende beviset som rejsesygesikringsbevis i rejsesygesikringsordningens område, bortset fra i det land, hvor de pågældende er bosat.

Diplomater m.fl., jf. IV.a) og IV.c) kan alene anvende det særlige legitimationsbevis som dokumentation for ret til sygesikringsydelser her i landet, og de har ikke ret til rejsesygesikring (side 3 i beviset skal derfor annulleres).

Personer, der gør tjeneste ved NATO mv., jf. IV.b) og IV.d) kan kun anvende beviset som dokumentation for ret til sygesikringsydelser her i landet og ikke som rejsesygesikring, såfremt de pågældende gør tjeneste ved de internationale organisationer som udsendte tjenestemænd eller dermed ligestillede fra deres hjemland.

Beviset udstedes med 1 års gyldighed.

Indplacering i sygesikringsgruppe 1 eller 2 sker efter den pågældendes valg af sikringsgruppe. Den pågældende kan hvert år inden udgangen af august vælge, hvilken sikringsgruppe vedkommende ønsker at tilhøre. Valget har virkning fra den efterfølgende 1. oktober.

Det særlige legitimationsbevis udstedes som hovedregel af seneste eller nuværende bopælskommune. Hvis den pågældende ikke har haft bopæl i Danmark, udstedes beviset af den danske kommune, hvor den pågældendes arbejdsgiver har sit hjemsted, eller hvorfra et selvstændigt erhverv udøves.

Denne vejledning anvendes, når EØS-aftalen og Nordisk Konvention om Social Sikring træder i kraft. Vejledningen afløser Sikringsstyrelsens vejledning af 31. marts 1989.

 


Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |