Skip navigation


Bilag 1. Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning


 

Kommissorium for øget takststyring af sygehuse i de nye regioner 
 
Det fremgår af regeringsgrundlaget fra februar 2005, at regeringen ønsker, at andelen af aktivitetsbestemte bevillinger til sygehusene over en årrække skal øges fra de nuværende 20 pct. til 50 pct. En større del af sygehusenes bevilling skal således afhænge af aktiviteten. Den nye regionsstruktur, som følger af kommunalreformen, indebærer samtidig, at en række rammebetingelser for den økonomiske styring af sygehusene ændres.

Der er på den baggrund behov for at opstille en plan for, hvorledes den øgede takststyring af sygehusene skal gennemføres. Takststyring tilskynder til øget aktivitet. Samtidig er det vigtigt at fastholde de overordnede udgiftspolitiske rammer, forbedre produktiviteten og sikre behandlingskvaliteten.

På den baggrund nedsættes en arbejdsgruppe, der bl.a. skal vurdere:

  • Hvordan der med takststyring kan skabes incitamenter til øget aktivitet og forbedret produktivitet samt en effektiv styring af udgifterne.
  • Hvordan der via den fortsatte udvikling af takstsystemet og marginaltakster kan skabes et bedre fundament for en øget anvendelse af takststyringsinstrumentet, og herunder sikres en effektiv styring af udgifterne og en høj omkostningseffektivitet.
  • Sammenhængen mellem øget takststyring og den ny regionsstruktur, herunder betydningen af indførelsen af aktivitetsafhængig finansiering i regionerne.
  • Hvordan øget takststyring påvirker kvaliteten og den lægefaglige prioritering.
  • Hvordan øget takststyring kan bidrage til forbedringer i produktiviteten.
  • Hvilke erfaringer andre lande har med indførelsen af takststyring, idet der bl.a. inddrages erfaringer fra Storbritannien, Norge og Sverige.

Arbejdsgruppen skal på denne baggrund vurdere fordele og ulemper ved forskellige modeller for indførelsen af øget takststyring og opstille anbefalinger til, hvordan den øgede takststyring af sygehusene kan gennemføres.

De hidtidige erfaringer med takststyring på sygehusområdet afrapporteres i en rapport i maj 2005. Resultaterne af dette arbejde inddrages.

Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra Finansministeriet, Sundhedsstyrelsen og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand). Amtsrådsforeningen og H:S kan inddrages i arbejdet i det omfang, det skønnes hensigtsmæssigt. Arbejdsgruppen kan inddrage ekstern bistand.

Arbejdsgruppen afrapporterer sine resultater i en rapport ultimo 2005. Rapporten forelægges regeringens økonomiudvalg.

Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppen har bestået af følgende personer:

Kontorchef Henrik Grosen Nielsen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand) Chefkonsulent Svend Særkjær, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Specialkonsulent Mads Hansen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Specialkonsulent Claus Bager Jensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Fuldmægtig Kristian Hertz, Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontorchef Poul Erik Hansen, Sundhedsstyrelsen Chefkonsulent Annette Søberg Roed, Sundhedsstyrelsen Chefkonsulent Søren Lindemann Aagesen, Finansministeriet


Sidst opdateret 25-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |