Skip navigation


Bilag B


 

Bilag B: Projektbeskrivelse


1. Indledning


Af økonomiaftalen for 2008 fremgår det, at ”Regeringen og Danske Regioner er ligeledes enige om, at der fortsat offentliggøres sammenlignelige målinger af produktiviteten på bl.a. sygehusniveau samt for udvalgte afdelinger. Disse målinger kan danne grundlag for de enkelte regioners realisering og synliggørelse af fremtidige produktivitetsstigninger og potentialer herfor”.

Af regeringens udspil til kvalitetsreform er det ligeledes en prioritet at skabe synlighed omkring omkostningseffektive enheder og behandlingsmetoder i sundhedsvæsenet, så andre får mulighed for at lære af ”best practice”. I det henseende er opgørelser af produktivitet centrale.

Siden 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe med det formål at udarbejde en model for systematisk og løbende offentliggørelse af disse produktivitetsmålinger.

I 2005 og 2006 har arbejdsgruppen offentliggjort målinger af produktiviteten på lands-, regions-, amts- og sygehusniveau for sygehusvæsenet. Tilsvarende målinger gennemføres i 2007.

I 2006 blev der ligeledes nedsat en arbejdsgruppe vedrørende opgørelse af produktivitet for udvalgte afdelinger/specialer, som har påbegyndt et pilotprojekt med det formål at vurdere mulighederne for at opstille produktivitetsindikatorer på afdelingsniveau. Det er målsætningen, at offentliggørelse af produktivitetsindikatorer på afdelingsniveau påbegyndes i 2007 og således indgår som en del af Delrapport III. Det er ligeledes målsætningen, at resultatet af dette arbejde kan anvendes som udgangspunkt ved udarbejdelsen af produktivitetsindikatorer for det øvrige sygehusvæsen ved opgørelser på afdelingsniveau eller andet relevant niveau.

Nedenfor præsenteres arbejdet med produktivitetsanalyser på henholdsvis sygehus- og afdelingsniveau. Desuden opstilles tidsplaner for gennemførsel af begge disse forløb.

2. Produktivitetsmålinger på sygehusniveau

Målingerne til beregning af produktivitetsudviklingen fra 2005-2006 samt for niveauet i 2006 på såvel land-, regions, amts som sygehusniveau skal, som i de to foregående målinger, baseres på omkostningsbrøkmetoden. Brøkmetodens datagrundlag kan være behæftet med uhensigtsmæssigheder og arbejdsgruppen har derfor tidligere besluttet, at der hvert år skal foretages en konkret vurdering af, hvilke eventuelle korrektioner, der skal foretages i datagrundlaget. Dette er således også sket i år, hvilket fremgår af bilag 2.

Erfaringen fra udarbejdelsen af delrapport II har understreget nødvendigheden af, at målingernes data bliver valideret decentralt. Derfor vil arbejdsgruppernes målinger, på sygehus- og afdelingsniveau, blive sendt i validering decentralt inden offentliggørelsen.

Validering af måling af produktivitet på lands-, regions-, amts- og sygehusniveau vil finde sted fra uge 36 til uge 39, hvor fristen er fastsat til d. 28. september. Nedenfor præsenteres en tidsplan for resten af forløbet vedrørende offentliggørelse af produktivitetsmålinger på sygehusniveau.

3. Pilotprojekt på afdelingsniveau

Arbejdsgruppen vedrørende opgørelse af produktivitet for udvalgte specialer/afdelinger har udvalgt relevante produktivitetsindikatorer for de to udvalgte specialer kirurgisk gastroenterologi og obstetrik / gynækologi. Formålet med dette arbejde er at skabe et grundlag for en vurdering af mulighederne for løbende og systematisk at offentliggøre produktivitetsindikatorer, som også giver klinisk og administrativ mening i forhold til at fremme produktiviteten i sygehusvæsenet.

Arbejdsgruppen vedr. pilotprojektet på afdelingsniveau har i forbindelse med afrapportering bl.a. som formål, at

  • Vurdere hvordan der kan opstilles produktivitetsindikatorer på lavere
    niveau end sygehusniveauet
  • Opstille produktivitetsindikatorer for de to specialer, som så vidt muligt beregnes for alle enheder der udfører specialerne
  • Vurdere om de foreslåede produktivitetsindikatorer kan anvendes for andre specialer
  • Vurdere mulighederne for at forbedre produktiviteten på baggrund af de foreslåede produktivitetsindikatorer.

Det er ligeledes hensigten fremadrettet kontinuerligt at arbejde med at forbedre målingerne og dokumentationen af, hvordan målingerne er udarbejdet. For at øge gennemsigtigheden af målingerne tilstræbes det at fremsende data til arbejdsgruppen og til sygehusejerne ved validering så disaggregeret som muligt.

Data for de udvalgte produktivitetsindikatorer har været i validering på de enkelte sygehusafdelinger over sommeren.

Nedenfor præsenteres en tidsplan for resten af forløbet i forbindelse med offentliggørelse af resultater fra pilotprojektet vedr. produktivitet på afdelingsniveau.

4. Offentliggørelse

Arbejdsgruppen skal november/december offentliggøre en delrapport III med en samlet afrapportering for produktivitetsmålinger for sygehussektoren, herunder også resultater fra pilotprojektet vedrørende produktivitetsindikatorer for niveauerne under sygehusniveauet.

Arbejdsgruppen har tidligere besluttet, at målinger af produktivitet skal offentliggøres på Internettet på hjemmesiden sundhed.dk, samt på Indenrigs- og Sundhedsministeriets og Sundhedsstyrelsens hjemmesider. Målingerne skal fortsat offentliggøres på disse sider.

 


Sidst opdateret 13-01-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |