Skip navigation


Bilag A


 

Bilag A. Kommissorium og sammensætning af arbejdsgruppen20. september 2005

Kommissorium for offentliggørelse af produktivitetsanalyser på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har primo september 2005 offentliggjort en pjece om systematiske og offentligt tilgængelige produktivitetsmålinger på sundhedsområdet. Disse målinger skal skabe åbenhed og synlighed om produktivitetsforholdene i det danske sundhedsvæsen.

Af aftale om strukturreformen fremgår, at ”systematiske og offentligt tilgængelige produktivitetsanalyser på regions-, sygehus-, afdelingsniveau eller andet relevant niveau skal skabe synlighed om evnen til at levere mest mulig sundhed for pengene”. Det er endvidere i økonomiaftalen for 2006 mellem amterne og regeringen aftalt at ”gennemføre systematiske og offentligt tilgængelige produktivitetsmålinger på sundhedsområdet”.

På den baggrund nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde en model for systematisk og løbende offentliggørelse af produktivitetsmålinger for sundhedsvæsenet.

Arbejdsgruppen skal bl.a.:

  • Udvikle forslag til ensartede, systematiske produktivitetsmålinger og analyser på regions-, sygehus-, afdelings- eller andet niveau på sygehusområdet.
  • Udvikle en generel, obligatorisk model for løbende offentliggørelse af produktivitetsmålingerne for sundhedsvæsenet på Internettet.
  • Opstille retningslinier, så registrering og indberetning af systematiske oplysninger om aktivitet og omkostninger er egnet til anvendelse bl.a. ved produktivitetsmålinger, herunder sammenligning af produktivitet mellem forskellige enheder.
  • Undersøge og vurdere, hvorledes der ved en systematisk anvendelse og udbredelse af produktivitetsmålinger kan opnås produktivitetsforbedringer f.eks. gennem effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen i sygehussektoren mv.

I relevant omfang vil der blive indhentet inspiration fra andre lande samt ideer fra andre dele af den offentlige sektor, herunder arbejdet om sammenlignelig brugerinformation og klare mål.

Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra Danske Regioner, H:S, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand).

Offentliggørelsen af produktivitetsmålinger vil bl.a. ske på sundhed.dk, som vil blive inddraget i den tekniske løsning.

Arbejdsgruppen afrapporterer foreløbigt til Styregruppen og Økonomiudvalget ultimo 2005, hvor der bl.a. skal indgå forslag til, hvilke målinger der skal offentliggøres i 2006. Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet i 2006 med henblik på en endelig afrapportering.

Sammensætning af arbejdsgruppen

Kontorchef Henrik Grosen Nielsen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet, formand)

Fuldmægtig Mick Bundgaard Dige (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

Specialkonsulent Mads Hansen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)

Kontorchef Poul Erik Hansen (Sundhedsstyrelsen)

Fuldmægtig Rose Marie Pedersen Ulrich (Sundhedsstyrelsen)

Fuldmægtig Nathja Rudolph (Sundhedsstyrelsen)

Chefkonsulent Eva Bartels Hansen (Region Hovedstaden)

Kontorchef Malene Højsted Kristensen (Danske Regioner)

Konsulent Ebbe Brage (Danske Regioner), udtrådt pr. 1. oktober 2007

Konsulent Jan Arnoldi (Danske Regioner), indtrådt pr. 1. november 2007

Afdelingschef Henrik Larsen (Region Midtjylland)

Sundhedsdirektør Jens Elkjær (Region Syddanmark)

Sygehusdirektør Svend Skov Jensen (Region Sjælland)

Koncerndirektør Morten Rand Jensen (Region Hovedstaden)

Budgetchef Søren Helsted (Region Hovedstaden)

Sygehusdirektør Jens Ole Skov (Region Nordjylland)

Kontorchef Simon Andersen (Region Nordjylland)

Fuldmægtig Charlotte Hougaard Møller (Finansministeriet), udtrådt pr. 1. oktober 2007

Chefkonsulent Søren Varder (Finansministeriet), indtrådt pr. 1. oktober 2007.

Disse målinger skal skabe åbenhed og synlighed om produktivitetsforholdene i det danske sundhedsvæsen.

Af aftale om strukturreformen fremgår at ”systematiske og offentligt tilgængelige

 


Sidst opdateret 21-09-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |