Skip navigation


Bilag 1. Kommissorium og sammensætning af arbejdsgruppen


 

Kommissorium for offentliggørelse af produktivitetsanalyser på sundhedsområdet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har primo september 2005 offentliggjort en pjece om systematiske og offentligt tilgængelige produktivitetsmålinger på sundhedsområdet. Disse målinger skal skabe åbenhed og synlighed om produktivitetsforholdene i det danske sundhedsvæsen.

Af aftale om strukturreformen fremgår, at ”systematiske og offentligt tilgængelige produktivitetsanalyser på regions-, sygehus-, afdelingsniveau eller andet relevant niveau skal skabe synlighed om evnen til at levere mest mulig sundhed for pengene”. Det er endvidere i økonomiaftalen for 2006 mellem amterne og regeringen aftalt at ”gennemføre systematiske og offentligt tilgængelige produktivitetsmålinger på sundhedsområdet”.

På den baggrund nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at udarbejde en model for systematiske og løbende offentliggørelse af produktivitetsmålinger for sundhedsvæsenet.

Arbejdsgruppen skal bl.a.:

  • Udvikle forslag til ensartede, systematiske produktivitetsmålinger og analyser på regions-, sygehus-, afdelings- eller andet niveau på sygehusområdet.
  • Udvikle en generel, obligatorisk model for løbende offentliggørelse af produktivitetsmålingerne for sundhedsvæsenet på Internettet.
  • Opstille retningslinier, så registrering og indberetning af systematiske oplysninger om aktivitet og omkostninger er egnet til anvendelse bl.a. ved produktivitetsmålinger, herunder sammenligning af produktivitet mellem forskellige enheder.
  • Undersøge og vurdere, hvorledes der ved en systematisk anvendelse og udbredelse af produktivitetsmålinger kan opnås produktivitetsforbedringer f.eks. gennem effektivisering af arbejdstilrettelæggelsen i sygehussektoren mv.

I relevant omfang vil der blive indhentet inspiration fra andre lande samt ideer fra andre dele af den offentlige sektor, herunder arbejdet om sammenlignelig brugerinformation og klare mål.

Arbejdsgruppen sammensættes af repræsentanter fra Amtsrådsforeningen, H:S, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (formand).

Offentliggørelsen af produktivitetsmålinger vil bl.a. ske på sundhed.dk, som vil blive inddraget i den tekniske løsning.

Arbejdsgruppen afrapporterer foreløbigt til Styregruppen og Økonomiudvalget ultimo 2005, hvor der bl.a. skal indgå forslag til, hvilke målinger der skal offentliggøres i 2006. Arbejdsgruppen fortsætter arbejdet i 2006 med henblik på en endelig afrapportering.

Sammensætning af arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen består af:

Kontorchef Henrik Grosen Nielsen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)
Specialkonsulent Mads Hansen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)
Specialkonsulent Claus Bager Jensen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)
Fuldmægtig Signe Hermansen (Indenrigs- og Sundhedsministeriet)
Kontorchef Poul Erik Hansen (Sundhedsstyrelsen)
Chefkonsulent Annette Søberg Roed (Sundhedsstyrelsen)
Fuldmægtig Jeppe Nikolajsen (Sundhedsstyrelsen)
Specialkonsulent Flemming Christiansen (til oktober 2005)
Fuldmægtig AnneMarie Lauritsen (fra november 2005) (Finansministeriet)
Kontorchef Malene Højsted Kristensen (Amtsrådsforeningen)
Konsulent Ebbe Brage (Amtsrådsforeningen)
Kontorchef Henrik Larsen (Nordjyllands amt)
Amtssundhedsdirektør Jens Elkjær (Vejle amt)
Amtssundhedsdirektør Svend Skov Jensen (Storstrøms amt)
Afdelingschef Jens Ole Skov (Århus amt)
Planlægnings- og økonomidirektør Morten Rand Jensen (H:S)
Budget- og planlægningschef Søren Helsted (H:S)


Sidst opdateret 10-07-2009

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |