From: Subject: Notat Date: Tue, 8 Dec 2009 13:40:44 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-1" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: =?iso-8859-1?Q?http://redigering.sum.dk/imEverest/Publications/imdk%20x2D?= =?iso-8859-1?Q?%20dansk/Intern=5Fventetid=5Fsygehuse/20070628141204/curre?= =?iso-8859-1?Q?ntversion/opg=F8relse%20af%20interne%20ventetider%20til%20?= =?iso-8859-1?Q?sygehusbehandling.html?= X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579 Notat

Sundhedsstatistik den 28. = juni=20 2007

 

Opg=F8relse af interne ventetider til=20 sygehusbehandling

 

1. Ny=20 opg=F8relse af intern ventetid til = sygehusbehandling

 

Sundhedsstyrelsen offentligg=F8r nu = p=E5 sin=20 hjemmeside den f=F8rste opg=F8relse af intern ventetid i = sygehusv=E6senet, jf.=20 vedlagte publikation Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007:10.

 

Intern ventetid er en opg=F8relse = af den samlede=20 behandlingstid, som patienten har i sit sygdomsforl=F8b i forbindelse = med=20 sygehusbehandling. S=E5ledes er den interne ventetid en opg=F8relse af = den tid, der=20 g=E5r fra patientens henvisning til sygehusbehandling, og til den = endelige=20 behandling finder sted.

 

Den interne ventetid er s=E6rlig = relevant ved=20 livstruende sygdomme. I f=F8rste omgang offentligg=F8res derfor intern = ventetid for=20 otte livstruende kr=E6ftsygdomme.

 

Det nye ved opg=F8relsen er, at man = opg=F8r tiden i=20 hele patientforl=F8bet, fordi det samlede tidsforl=F8b kan have = betydning for=20 resultatet af behandlingen. En v=E6sentlig del af tiden er nemlig ikke = =94ventetid=94=20 i form af k=F8tid, men =94procestid=94, der f.eks. g=E5r med at = gennemf=F8re forskellige=20 unders=F8gelser som grundlag for at kunne s=E6tte en behandling i gang. = Der er ogs=E5=20 tidsperioder, som skyldes forhold ved patienten =96 f.eks. at patienten = skal tabe=20 sig, f=F8r behandlingen kan gennemf=F8res, eller at patienten af = personlige =E5rsager=20 =F8nsker behandlingen udskudt.

 

Med opg=F8relsen af de interne = ventetider vil der=20 fremover blive offentliggjort tre former for ventetider: fremadrettet = ventetid,=20 erfaret ventetid og intern ventetid.

 

Fremadrettet ventetid til = sygehusbehandling er=20 den maksimale ventetid, som sygehusene sk=F8nner den ukomplicerede = patient vil=20 komme til at vente. Denne ventetidsopg=F8relse er s=E6rlig relevant ud = fra et=20 patientperspektiv og er t=E6nkt som et redskab for patienterne, n=E5r de = vil bruge=20 det frie sygehusvalg til at finde en afdeling med kort ventetid. Den=20 fremadrettede ventetid fremg=E5r af http://www.sundhedskvalitet.dk/<= /A>, hvor=20 der offentligg=F8res fremadrettede ventetider for i alt 175=20 behandlinger.

 

Den=20 erfarede ventetid til sygehusbehandling er en = bagudrettet opg=F8relse over den ventetid, hvor patienten venter p=E5 at = komme til=20 unders=F8gelse eller i behandling. Sundhedsstyrelsen har i december 2006 = offentliggjort den erfarede ventetid for 2005 og 1. halv=E5r 2006 og vil = fremover=20 offentligg=F8re disse ventetider regelm=E6ssigt.

 

 

 

 

2.=20 Intern ventetider til otte kr=E6ftformer.

De interne ventetider til de otte=20 kr=E6ftoperationer er opdelt i perioden frem til patienten er = f=E6rdigunders=F8gt, og=20 perioden herfra til behandlingen g=E5r i gang.

 

Der er relative store forskelle i = den samlede=20 interne ventetid for de forskellige kr=E6ftoperationer, jf. tabel 1. =

 

Tabel=20 1: Gennemsnitlige interne ventetider til operation, hele landet, 2. = halv=E5r 2006=20 (dage)

 

Kilde:=20 Sundhedsstyrelsen

 

Den samlede interne ventetid, eller = samlede=20 behandlingstid, er kortest for operation for brystkr=E6ft og = tyktarmskr=E6ft.=20 S=E5ledes g=E5r der gennemsnitlig ca. 30 dage, fra patienten er henvist = til=20 sygehuset og til patienten er blevet opereret.

 

Den samlede interne ventetid er = l=E6ngst for=20 operation for kr=E6ft i bl=E6rehalskirtel (prostatakr=E6ft), med = gennemsnitlig 212=20 dage. Det er specielt den gennemsnitlige interne ventetid til udredt, = som=20 vurderes at v=E6re lang for patienter opereret for kr=E6ft i = bl=E6rehalskirtel, jf.=20 tabel 1. Det skal bem=E6rkes, at dette gennemsnit er baseret p=E5 = relativ f=E5=20 observationer.

 

Den interne ventetid kan endvidere = opdeles i=20 henholdsvis k=F8tid, procestid og patienttid:

 

  • =94k=F8tid=94: tid hvor patienter venter p=E5 en = unders=F8gelse eller=20 behandling. Det svarer til den erfarede ventetid=20
  • =94procestid=94: tid der eksempelvis g=E5r med at = gennemf=F8re unders=F8gelser=20 og analysere resultater m.v. (udredning)=20
  • =94patienttid=94: tid der skyldes forhold ved patienten, = hvad enten det er=20 patientens eget =F8nske om at udskyde behandlingen, eller at patienten = eksempelvis skal modnes f=F8r operation.

 

Figur 1 illustrerer fordelingen af = den samlede=20 interne ventetid i henholdsvis k=F8tid, procestid og patienttid for de = otte=20 udvalgte kr=E6ftsygdomme. Det fremg=E5r, at den interne ventetid = prim=E6rt skyldes=20 k=F8tid eller procestid. Med en s=E5dan opdeling er det muligt n=E6rmere = at p=E5pege,=20 hvad =E5rsagen er til den interne ventetid.

 

 

 

 

 

Figur 1: Intern = ventetid til=20 operation fordelt p=E5 k=F8tid, procestid og

patienttid, hele = landet, 2.=20 halv=E5r 2006* (dage)

Kilde:=20 Sundhedsstyrelsen

 

 

3.=20 Datakvalitet og videre arbejde

Opg=F8relserne af de interne = ventetider kan kun=20 blive s=E5 gode, som datagrundlaget tillader det. Resultatet af = Sundhedsstyrelsens=20 datavalideringsarbejde med regionerne i for=E5ret 2007 har v=E6ret, at = der har v=E6ret=20 n=F8dvendigt at ekskludere en r=E6kke patientforl=F8b for de otte = kr=E6ftsygdomme. Det=20 skyldes, at der er usikkerhed i kvaliteten af registreringerne, der = indberettes=20 til Landspatientregistret.

 

Det er valgt at offentligg=F8re = data p=E5 trods af=20 disse dataproblemer. For det f=F8rste er der behov for at komme i gang = med=20 indsatsen med at afd=E6kke de interne ventetider p=E5 sygehusene. For = det andet er=20 offentligg=F8relse erfaringsm=E6ssigt den bedste vej til at f=E5 fokus = p=E5 at forbedre=20 oplysningerne.

 

De centrale sundhedsmyndigheder vil = nu sammen=20 med regionerne s=E6rskilt fokusere p=E5 at forbedre datakvaliteten = vedr=F8rende=20 ventetidsopg=F8relserne i Landspatientregistret. I f=F8rste omgang vil = der v=E6re=20 fokus p=E5 at f=E5 forbedret datakvaliteten for de interne ventetider = til de otte=20 livstruende sygdomme.

 

Endvidere vil arbejdet med = opg=F8relse og=20 offentligg=F8relse af interne ventetider til sygehusbehandling blive = udbredt i=20 l=F8bet af efter=E5ret 2007 og 2008 til andre relevante operationer og = behandlinger.=20 M=E5let er, at interne ventetider ved sygehusbehandling generelt er s=E5 = korte som=20 muligt.