Skip navigation


Faste priser for kunstig befrugtning og loft over medicinudgifter

30-09-2010
PRESSEMEDDELELSE – Fremover bliver der gebyrer på kunstig befrugtning. Faste priser og loft over medicinudgifter skal sikre, at ingen rammes unødigt hårdt.

Regeringen er sammen med Dansk Folkeparti blevet enige om en model, som betyder, at der fremover skal betales for behandling med kunstig befrugtning på de offentlige sygehuse.

Der indføres faste priser, så et behandlingsforsøg med insemination vil koste 1.271 kroner per gang – svarende til de offentliges udgifter i dag – mens en reagensglasbehandling vil koste 5.000 kroner.1)

Samtidig foreslås reglerne for medicintilskud til fertilitetslægemidler ændret, så en patient skal betale for medicinen op til et loft på 15.000 kr. årligt.

Forudgående undersøgelse, udredning og diagnostik, som foretages i offentligt sygehusregi, vil fortsat være gratis.

Det fremgår af lovforslaget om indførelse af egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning, som sendes i høring i dag.

Lovforslaget er en udmøntning af aftale med Dansk Folkeparti om genopretning af dansk økonomi fra maj 2010, som skulle medføre mindreudgifter til behandling med kunstig befrugtning for 200 millioner kroner.  

I 2009 blev ca. 1.750 kvinder inseminereret, mens omkring 4.000 modtog reagensglasbehandling i offentlig sygehusregi.2)

Der indføres faste priser for behandling og loft for medicinudgifter, så par med særlige problemer ikke rammes unødigt hårdt.

Til at finansiere ordningen indføres der gebyr på at blive steriliseret og til at få gendannet fertilitet efter sterilisation. Sterilisation i sygehusvæsenet vil koste ca. 7.300 kr. for mænd, mens det for kvinder vil koste ca. 10.550 kr. Refertilisation vil koste ca. alt 5.982 kr.3) Den behandling, som hidtil har fundet sted i speciallægepraksis, ændres også, således at regionsrådene ikke tilbyder vederlagsfri behandling med kunstig befrugtning, refertilisation og sterilisation i speciallægepraksis.

Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder udtaler:

"De faste priser og loftet over medicinudgifter gør de samlede udgifter gennemsigtige. Hvis et par blot skal insemineres en enkelt gang, må de regne med at betale omkring 1.800 kr., mens par, der modtager en enkelt reagensglasbehandling, må regne med udgifter for omkring 13.000 kr. I de sværeste tilfælde, hvor der skal ske reagensglasbehandling flere gange sikrer medicinloftet, at udgifterne holder sig under 30.000 om året," siger Bertel Haarder.

Bilag: Beregningseksempler

Udgiften for den enkelte patient vil afhænge af, hvilken type af behandling og medicin patienten har behov for, samt hvor mange forsøg en patient vælger at få.4) 

Insemination med donorsæd

En kvinde skal betale 1.271 kr. pr. behandlingsforsøg. Dertil kommer udgifter til medicin, som ikke kan overstige mere end 15.000 kr. årligt, samt udgifter til donorsæd.5)

Tabel 1 - Samlet brugerbetaling til insemination med donor-
sæd
ved
indførelse af et årligt betalingsloft på medicin
på kr. 15.000

 

Antal
forsøg

Behandling i syge
husvæsenet (kr.)

Anslået årlig
udgift til
medicin (kr.)

Årlig
samlet udgift
(kr.)

Worst case

6

1.271

15.000

22.626

Gennemsnit

3,0

1.271

3.000

6.813

Best case

1

1.271

0-500

1.271-1.771

Insemination med partnersæd

Et par, som ønsker at blive insemineret på en offentlig fertilitetsklinik, hvor der derfor anvendes sæd fra manden, skal ligeledes betale 1.271 kr. pr. behand-lingsforsøg. Dertil kommer udgifter til medicin, hvor egenbetalingen ikke kan overstige mere end 15.000 kr. årligt.

Tabel 2 - Samlet brugerbetaling til insemination med
partnersæd ved indførelse af et årligt betalingsloft
på medicin på kr. 15.000

Antal  forsøg

Udgift pr. behandling i sygehusvæsenet (kr.)

Anslået årlig udgift til medicin (kr.)

Årlig
samlet udgift
(kr.)

Worst case

3

1.271

15.000

18.813

Gennemsnit

2,3

1.271

2.760

5.683

Best case

1

1.271

500

1.771

IVF-behandling

En kvinde eller et par, som ønsker at modtage en IVF-behandling, skal betale 5.000 kr. pr. behandlingsforsøg. Dertil kommer udgifter til medicin, som ikke kan overstige mere end 15.000 kr. årligt, samt eventuelle udgifter til donorsæd. 

Tabel 3 - Samlet brugerbetaling til IVF/ICSI ved indførelse
af et årligt betalingsloft på medicin på kr. 15.000

 

Antal forsøg

Udgifter pr. forsøg i
sygehusvæsenet (kr.)

Anslået årlig udgift til
medicin (kr.)

Årlig
samlet udgift
(kr.)

Worst case

3

5.000

15.000

30.000

Gennemsnit

2,2

5.000

15.000*

26.000*

Best case

1

5.000

8.000

13.000

*Hidtil har der været angivet hhv. 9.350 kr. og 20.350 kr., men tallene er justeret 5.oktober efter ny beregning.

Den konkrete udmøntning af aftalen medfører nedenstående provenu.

Tabel 4 – Samlet årlig mindreudgift ved konkret udmøntning
af aftalen
(beregnet ud fra 2009-aktivitet, 2010-prisniveau)

Behandling

Sektor

Provenu
(mio. kr.)

Sterilisation

Sygehus

50,0

Speciallæge

6,3

Refertilisation

Sygehus

0,3

Medicin ved loft på kr. 15.000/år

Apotek

98,5

Kunstig befrugtning IVF/ICSI (friske æg)

Sygehus

29,3

Kunstig befrugtning IVF/ICSI (optøede æg)

Sygehus

3,5

Insemination med egen sæd

Sygehus

3

Insemination med donor sæd

Sygehus

1,4

Insemination

Speciallæge

14,4

I alt

206,7

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Opgjort i tal fra 2010. Beløbet reguleres som følge af den årlige takstberegning.
2) Derudover blev ca. 3.900 kvinder insemineret i speciallægepraksis i 2009. Det bemærkes, at der kan være kvinder, som er blevet insemineret i både sygehusregi og speciallægepraksis.
3)
Opgjort i tal fra 2010. Beløbet reguleres som følge af den årlige takstberegning
4) Worst case scenariet for IVF/ICSI-behandling er beregnet inden for rammerne af den nuværende praksis, hvor kvinden tilbydes op til tre gennemførte behandlingsforsøg. Worst case for brugerbetaling på insemination med sæd fra egen partner eller donorsæd er ligeledes baseret på den nuværende praksis. Det skal bemærkes, at der kan forekomme fagligt begrundet afvigelser herfra, som ikke er omfattet af beregningerne, ligesom der ses bort fra den simple behandling med frosne/optøede æg. Desuden kan der forekomme situationer, hvor et par først har forsøgt sig med inseminationsbehandling uden resultat, hvorefter de går videre til IVF/ICSI-behandling. Det kan således ikke afvises, at der kan forekomme forløb, der både er billigere og dyrere end angivet i tabel 1, 2 og 3. 
5) Udgifter til donorsæd er ikke medtaget i beregningerne, da donorsæden købes særskilt i private sædbanker og priserne varierer, bl.a. pga. kvaliteten.

Yderligere oplysninger
Pressechef Line Aarsland 72 26 94 08
Kontorchef John Erik Pedersen 72 26 94 66


Sidst opdateret 15-10-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |