Skip navigation


Tidslinje for ministeriets udredningsarbejde om betaling af private hospitaler

07-10-2010
Se rapporter, redegørelse, debatindlæg m.m.

Se en tidslinje over hele forløbet herunder

Betaling af private hospitaler:

2002: 
 

 • Regeringen giver borgerne mulighed for at blive opereret på private hospitaler, hvis ventetiden i det offentlige er mere end to måneder (det udvidede frie sygehusvalg).

 • Taksterne til de private hospitaler forhandles af Amtsrådsforeningen (senere Danske Regioner) og de private hospitaler.


2006:   

 • Ved uenighed skulle ministeren gribe ind. Det er sket to gange – i 2006 – hvor niveauet blev lagt ca. midt mellem parternes positioner – og i 2008 i forbindelse med en afgrænset problematik om grå stær. Siden er der oprettet et voldgiftsnævn, som første gang var i funktion i starten af 2010.

 • Indenrigs- og Sundhedsministeriet har beregnet, at forskellen mellem Amtsrådsforeningens udspil og det niveau, som indenrigs- og sundhedsministeren fastsatte i 2006 udgør maksimalt100 mio. kr. for aktiviteten i perioden 2006-2008.


2007:   

 • Ventetiden, hvorefter borgerne har ret til at vælge et privat tilbud, nedsættes til en måned.

 • November 2007
  Af regeringsgrundlaget fra 2007 fremgår det:
  De private sygehuse har bidraget til at sikre alle patienter gratis adgang til behandling med kort ventetid. Der skal sikres størst mulig grad af fair konkurrence mellem offentlige og private sygehuse. Regeringen vil derfor arbejde for, at afregningen med private sygehuse skal afspejle forpligtelserne og rammevilkårene for de private sygehuse.”

 

2008:

 

 • April 2008
  Overenskomstkonflikt på sygehusområdet fra 16. april-13. juni.

 • Juni 2008:
  Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om at søge tilslutning til at suspendere det udvidede frie sygehusvalg og den tilhørende betalingsordning frem til sommeren 2009 mhp. at undgå voldsomme udgiftsstigninger efter overenskomstkonflikten.

 • 7. november 2008
  Det udvidede frie sygehusvalg bliver suspenderet fra den 7. november 2008 til og med 30. juni 2009.
  Regionerne forpligter sig til at anvende den private kapacitet, der derved frigives. Dette sker i praksis gennem udbud.

 • Efteråret 2008
  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse igangsætter som grundlag for en regeringsbeslutning et internt udredningsarbejde om afregning med private sygehuse med udgangspunkt i regeringsgrundlaget. Heri indgår beregning af omkostningerne ved behandlinger på de billigste offentlige sygehuse.


2009:

 

 • 1. april 2009
  Regeringen og Danske Regioner indgår aftale om, at udgangspunktet for taksterne i 2009 vil være de priser, som regionerne har opnået ved at sende behandlinger i udbud under strejken, og at afregningen for patienter, der benytter det udvidede frie sygehusvalg, fra januar 2010 skal ske til en forhandlet pris med udgangspunkt i referencetakster, som fastsættes ud fra omkostningsniveauet i den del af de offentlige sygehuse, der udfører de forskellige typer af behandlinger mest omkostningseffektivt.

 • 22. april 2009
  Rigsrevisionen fremsender foreløbigt udkast til beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse.

 • 18. maj 2009
  Der afholdes møde i Rigsrevisionen på departementschef og Rigsrevisor niveau med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Finansministeriet om de to ministeriers bemærkninger ril Rigsrevisionens foreløbige beretningsudkast.

 • 20. maj 2009
  Ministeriet holder møde med Rigsrevisionen, hvor der bliver gjort status på, om Rigsrevisionen har fået alt ønsket materiale. Rigsrevisionen får oversendt manglende dokumenter per bud.

 • 12. juni 2009
  Danske Regioner indgår aftale med Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker (BPK) og opnår takstreduktioner på ca. 17 procent gældende frem til 31. december 2009.

 • 17. juni 2009
  Rigsrevisionen fremsender endelig beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse.

 • 17. juni 2009:
  Et flertal af statsrevisorerne udtaler kritik af, at Sundhedsministeriet og regionerne ikke i tilstrækkelig grad har taget hensyn til pris og kvalitet, når man har erhvervet private sygehusydelser, og at man ikke har sikret, at private sygehusydelser kan erhverves til lavere priser end de fastsatte takster.

 • 2. juli 2009:
  Rigsrevisionen anmoder om og får den interne udredning udleveret fra Sundhedsministeriet.

 • 7. juli 2009:
  Rigsrevisor udtaler, at udredningen ikke ændrer hans konklusioner.  Det gentager han i et interview med DR P1 1. oktober 2010.

 • 28. oktober 2009:
  Sundhedsministeriet offentliggør udredningen om betalingen til privathospitalerne samtidig med referencetaksterne, der skal danne udgangspunkt for de kommende forhandlinger.

 • 27. november 2009:
  Rigsrevisionen afgiver sit afsluttende notat til Statsrevisorerne. Rigsrevisionen nævner alene udredningsarbejdet i et bilag, hvor det hedder:
  "Internt udredningsarbejde i perioden 2008-2009
  Sideløbende med Rigsrevisionens undersøgelse har Sundhedsministeriet gennemført et internt udredningsarbejde om afregning med private sygehuse. Sundhedsministeriet har oplyst, at udredningsarbejdet blev afsluttet i foråret 2009, men blev som følge af aftalen af 1. april ikke færdiggjort, da det i arbejdet bl.a. blev konkluderet, at der var behov for yderligere kvalificering af grundlaget for referencetaksterne. I det interne udredningsarbejde anbefales det bl.a., at afregningen med de private sygehuse bør tage udgangspunkt i omkostningerne for de billigste og mest omkostningseffektive blandt de offentlige sygehuse (referencetakster). Det blev videre anbefalet, at referencetaksterne fastlægges på et niveau svarende til 65-72 % af den offentlige DRG-takst.”

 • 9. december 2009:
  Der afholdes forespørgselsdebat i Folketinget med udgangspunkt i Rigsrevisionens notat af 27. november 2009. Der blev den 10. december 2009 vedtaget følgende forslag:
  "Folketinget tager redegørelsen til efterretning og konstaterer, at det udvidede frie sygehusvalg har givet patienterne en ny og væsentlig rettighed, der har sikret patienter hurtigere behandling. Aftalen af 1. april 2009 har skabt forbedrede rammer med mulighed for lavere priser, ligesom aftalen har opfordret til øget konkurrenceudsættelse af sygehusydelser".

 • 16. december 2009
  Statsrevisorerne afslutter den del af revisionssagen, som vedrører udviklingen i taksterne for de private sygehuse.

 • 23. december 2009
  Danske Regioner og BPK indgår aftale om yderligere takstreduktioner. Der er fortsat uenighed om taksterne for flere behandlinger.

 

2010:

 

 • 3. marts 2010
  Et voldgiftsnævn fastsætter de udestående takster, og også i denne forbindelse sker der fald i taksterne.
  Herefter er taksterne sat ned med godt 20 procent.

 • September 2010.
  Bogen "Projekt Løkke" udkommer.

 • September 2010:
  Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet igangsætter interne undersøgelser, der konkluderer, at ingen medarbejdere har deltaget i sletning af sagsdannende materiale.


Fakta:

 • Mere end 350.000 danskere har valgt ventetiden fra under ordningen om udvidet frit sygehusvalg.
  Det udvidede frie sygehusvalg fylder godt to pct. af omsætningen i det offentligt finansierede sygehusvæsen.
 • Taksterne til de private sygehuse er lavere end taksterne til de offentlige sygehuse.
 • Taksterne til de private er sat ned med godt 20 procent siden april 2009.


Angående det interne udredningsarbejde:

Den seneste version af det interne udredningsarbejde er et udkast fra 27. februar 2009.

Det blev besluttet, at udredningsarbejdet skulle yderligere kvalificeres, fordi grundlaget i det interne arbejde ikke var godt nok.
Det skete i forlængelse af aftalen med Danske Regioner 1. april 2009 i af form referencetakster, der blev endelig udmeldt den 28.oktober 2009. Samtidig hermed offentliggøres det udkast det ligger fra det interne udredningsarbejde i lyset af den store offentlige interesse på det tidspunkt.

 

 • Det var planen, at arbejdet skulle færdiggøres med henblik på offentliggørelse i foråret 2009.
 • Konklusionen på de interne drøftelser frem mod aftalen af 1. april var at der var behov for at kvalificere arbejdet med taksterne yderligere, fordi grundlaget ikke var godt nok.
 • Når sundhedsministeren i svar til FT omtaler arbejdet som afsluttet beroede det på, at der ikke ville blive arbejdet videre med det foreliggende udkast.
 • Der pågik et intensivt arbejde med at kvalificere referencetaksterne efter 1. april aftalen.
 • De endelige (og kvalificerede) referencetakster bliver udmeldt den 28. oktober 2009. Samtidig hermed offentliggøres det udkast det ligger fra det interne udredningsarbejde i lyset af den store offentlige interesse på det tidspunkt.
 • Det interne arbejde blev oversendt til Rigsrevisionen den 2. juli 2009

Sidst opdateret 03-12-2010
Link til rapporter, redegørelser, debatindlæg m.m.:

Faktanotat om betaling af privathospitaler, den 29. oktober 2010

Samrådstale om betaling af privathospitaler, den 29. oktober 2010

Bemærkning til rigsrevisors notat til statsrevisorerne


Ministeriet har ikke haft en færdig rapport, pressemeddelelse, den 7. oktober 2010

Bertel Haarders svar til Folketinget om forløbet, Spørgsmål S24 og S27, den 6. oktober 2010

 

Rapporterne er offentliggjort, og taksterne sat ned, Bertel Haarders redegørelse for forløbet, den 5. oktober 2010


 

Patienterne først, Debatindlæg af indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, bragt i Jydske Vestkysten 5. oktober 2010


Patienterne først, Debatindlæg af indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, bragt i Berlingske Tidende, Information, Frederiksborg Amts Avis m.fl. 5. oktober 2010   

 

Ingen overpris, Debatindlæg af indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder, bragt i Ekstra Bladet 5. oktober 2010   


Kommentar til kritik fra Rigsrevisor, den 4. oktober 2010

 

Præcisering til omtale af "notat fra Sundhedsministeriet", den 30. september 2010

 

Oplysninger om påstået sletning af mails i Sundhedsministeriet, den 29. september 2010

 

Notat - Tidslinje for udvikling i taksterne til de private hospitaler, den 23. september 2010   

 

Et nyt grundlag for forhandling mellem regioner og privatsygehuse, 28. oktober 2009

 

Rigsrevisionens konklusion om "overbetaling" af private sygehuse, den 22. juni 2009  

 

Rapport fra udvalgte om vilkår for den udvidede fritvalgsordning på sygehusområdet, 14. september 2007    


Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |