Skip navigation


Nye EF-regler om social sikring

05-03-2010
Den 1. maj 2010 træder nye EF-regler om koordinering af EU-landenes sociale sikringsordninger i kraft.

Den 1. maj 2010 træder nye EF-regler om koordinering af EU-landenes sociale sikringsordninger i kraft. På sundhedsområdet sker der bl.a. følgende ændringer: 

  • danske pensionister, der bor i et andet EU-land, skal fremover have EU-sygesikringskortet fra Danmark
  • danske efterlønsmodtagere, der bor i et andet EU-land, kan sygesikres i deres bopælsland til udgift for den danske stat,
  • visse familiemedlemmer til danske sikrede skal fremover have et særligt sundhedskort og EU-sygesikringskortet fra Danmark,
  • en grænsearbejder, der går på pension, får mulighed for at fortsætte en behandling, der er indledt i arbejdslandet, også efter at vedkommende er gået på pension. 


Nye EF-regler om social sikring 

Fra 1. maj 2010 skal reglerne i EF-forordning 883/04 om koordinering af de sociale sikringsordninger anvendes.   

EF-forordningen betyder en ændring af reglerne for hvilket EU-land, der skal dække udgifter til offentlige sundhedsydelser for visse pensionister og familiemedlemmer.   

EF-forordningen betyder også nye rettigheder for enkelte persongrupper.   

Hvad gælder for pensionister? 

Danske pensionister, der bor i et andet EU-land, skal fremover have det blå EU-sygesikringskort fra Danmark, og altså ikke længere fra myndighederne i deres bopælsland.   

Det gælder for pensionister, der modtager dansk førtidspension, folkepension og/eller tjenestemandspension, og for deres familiemedlemmer. Du skal være optaget i den offentlige /lovpligtige sygesikring i bopælslandet til udgift for Danmark (indtil videre ved brug af en blanket E121DK). Dog anvendes blanket E 121 ikke mellem de nordiske lande. Du optages i den offentlige sygesikring, når du bliver folkeregistreret i Sverige eller Finland.    

Hvis du modtager pension fra to eller flere EU-lande, herunder fra bopælslandet skal du fortsat have EU-sygesikringskortet fra sygesikringsmyndighederne i bopælslandet.   

Med det blå EU-sygesikringskort har du ret til den sygehjælp, der bliver nødvendig, når du opholder dig i andre EU-lande (inkl. Danmark) end der, hvor du bor. Dine rettigheder ved brugen af EU-sygesikringskortet er altså ikke ændret.   

De nye regler gælder også for familiemedlemmer, der bor sammen med pensionisten.  

I sidste halvdel af marts 2010 vil danske pensionister, der bor i andre EU-lande, modtage brev fra Pensionsstyrelsen om de nye regler og information om, hvordan og hvornår der kan søges om et dansk EU-sygesikringskort.   

Kortet udstedes eller fornys af Pensionsstyrelsen. Du kan bl.a. søge om det på www.borger.dk   

Hvad er nyt for efterlønsmodtagere?   

Det nye er, at efterlønsmodtagere ligestilles med personer, der arbejder i Danmark, og som flytter til eller bor i et andet EU-land. Det betyder, at danske efterlønsmodtagere kan bevare dansk social sikring, herunder dansk sygesikring, og at den danske stat skal betale for, at danske efterlønsmodtagere sygesikres i det land, hvor de bor.   

Du kan optages i den offentlige/lovpligtige sygesikring i det land, du bor i til udgift for Danmark (indtil videre benyttes en blanket E106DK). Dog anvendes  blanket E 106 ikke  mellem de nordiske lande. Du optages i den offentlige sygesikring, når du bliver folkeregistreret i Sverige eller Finland.    

Du og dine familiemedlemmer har herefter ret til alle offentlige sundhedsydelser i såvel bopælslandet som i Danmark. Du kan få et særligt sundhedskort (tidligere kaldet et sygesikringsbevis), som bevis for din ret til ydelser i Danmark. Du skal vise kortet, når du søger læge, tandlæge m.m. i Danmark.   

Du og dine familiemedlemmer har også ret til et EU-sygesikringskort fra Danmark. Med det kort har du ret til sygehjælp, der bliver nødvendig under ophold i andre EU-lande end dit bopælsland og Danmark.   

Arbejdsdirektoratet har bedt A-kasserne videreformidle information om de nye regler til danske efterlønsmodtagere, der bor i andre EU-lande, inden udgangen af marts 2010, se nyhedsbrevet på dette link: http://www.adir.dk/sw34404.asp   

Kortene udstedes af din fraflytningskommune. Du skal vise dokumentation fra din A-kasse for, at du modtager efterløn.   

OBS: Disse regler gælder ikke, hvis du er sygesikret i bopælslandet, fordi du arbejder, samtidig med at du modtager efterløn fra Danmark.


Hvad gælder for familiemedlemmer, der bor i et andet EU-land, men er i familie med en person, der er socialt sikret i Danmark?   

Efter EF-reglerne gælder der nogle særlige regler for medforsikring af familiemedlemmer, der ikke er selvstændigt sikrede, typisk hjemmearbejdende hustruer og mindreårige børn.   

Det er lovgivningen i bopælslandet, der afgør, om du kan betragtes som medforsikret familiemedlem til en dansk sikret person, og dermed blive sygesikret i bopælslandet til udgift for Danmark.   

Sædvanligvis kan en ægtefælle til en person, der arbejder i Danmark og dennes børn under 18 år anerkendes som medforsikrede familiemedlemmer. Nogle EU-lande medforsikrer også studerende op til en vis alder fx 25 eller 27 år. Hvis du skal studere i fx Tyskland i mere end 1 år, kan du sygesikres i Tyskland til udgift for Danmark, indtil du fylder 25 år, hvis en af dine forældre er sikret i Danmark.   

Du skal optages i den offentlige/ lovpligtige sygesikring i bopælslandet til udgift for Danmark (indtil videre benyttes en blanket E109DK).   

Du har ret til alle offentlige sundhedsydelser i såvel bopælslandet som i Danmark.   

Det nye er, at du har ret til et særligt sundhedskort (tidligere kalde sygesikringsbevis), som bevis for din ret til ydelser i Danmark. Du skal medbringe kortet, når du søger læge, tandlæge m.m. i Danmark.   

Det nye er også, at du fremover skal have EU-sygesikringskortet fra Danmark. Med det kort har du ret til sygehjælp, der bliver nødvendig under ophold i andre EU-lande end dit bopælsland og Danmark.   

Kortene udstedes af din fraflytningskommune.   

OBS: Disse regler gælder ikke, hvis du fx er sygesikret i bopælslandet, fordi du arbejder.   

Hvad gælder for pensionerede grænsearbejdere?   

Det nye er at grænsearbejdere, der har påbegyndt en undersøgelse/behandling hos fx læger, tandlæger i arbejdslandet, har ret til at fortsætte denne behandling i arbejdslandet, også efter de er gået på pension. Behandlingen kan fx være parodontosebehandling, kemoterapi, dialyse.   

For at du kan bevise, at du har denne ret til at fortsætte en behandling, der er indledt i arbejdslandet, skal du have et dokument, der kaldes S 3. Reglerne for hvilken myndighed, der skal give dig dette dokument, er ganske komplicerede. Derfor følgende eksempler som beskriver, hvilket lands myndigheder der skal udstede dokumentet.   

I eksemplerne nævnes Tyskland og Danmark. Eksemplerne kunne også vedrøre en grænsearbejder mellem Sverige og Danmark, eller mellem Polen og Danmark, hvor der også er mange grænsearbejdere.    


Hvis du bor i Danmark:

Situation 1:
Du arbejdede i Tyskland og boede i Danmark og får pension fra (Tyskland og) Danmark:   

Du har ret til at fortsætte en påbegyndt behandling i Tyskland på de vilkår, der gælder i Tyskland men til udgift for Danmark. S 3 udstedes af din kommune.   

Situation 2:
Du arbejdede i Tyskland og boede i Danmark og får kun pension fra Tyskland:   

Du har ret til at fortsætte en påbegyndt behandling i Tyskland på de vilkår, der gælder i Tyskland til udgift for din tyske offentlige / lovpligtige sygesikring (Krankenkasse).   

S 3 udstedes af din tyske Krankenkasse.   

Når du har ret til fortsat behandling i et andet EU-land end Danmark, må du spørge den udenlandske sygesikring, hvordan du skal benytte dokumentet S 3 i det pågældende land.   

Hvis du ikke bor i Danmark:

Situation 3:
Du arbejdede i Danmark og boede i Tyskland og får kun pension fra Danmark:   

Du har ret til at fortsætte en påbegyndt behandling i Danmark på de vilkår, der gælder i Danmark til udgift for Danmark.   

S 3 udstedes af din tidligere danske (arbejdsgivers) kommune, altså den kommune hvorfra du tidligere har modtaget det særlige sundhedskort, og blanket E 106 eller E 121.   

S 3 skal du vise til den læge, tandlæge m.fl. i Danmark, hvor du søger den fortsatte behandling.   

Situation 4:
Du arbejdede i Danmark og boede i Tyskland og får pension fra (Danmark og) Tyskland:   

Du har ret til at fortsætte en påbegyndt behandling i Danmark på de vilkår, der gælder i Danmark til udgift for din tyske sygesikring (Krankenkasse).   

S 3 udstedes af din tyske sygesikring, Krankasse.. Du skal vise S 3 til den læge, tandlæge m.fl. i Danmark, hvor du søger den fortsatte behandling.   

Læs mere om EU-sygesikringskortet her:   EU-sygesikringskortet (”det blå kort”) 

Læs mere om pensionisters rettigheder på Pensionsstyrelsens hjemmeside http://www.penst.dk/ 


Sidst opdateret 28-02-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |