Skip navigation


Enighed om satspuljen på sundhedsområdet

27-10-2006
PRESSEMEDDELELSE - Der er i dag opnået enighed om udmøntningen af satspuljen på sundhedsområdet.

Realiseringen forudsætter enighed om den samlede udmøntning af satspuljen 2007 og vedtagelse af finansloven for 2007.

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - psykiatridelen
Partierne bag satspuljeforliget, Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti, har den 27. oktober 2006 indgået en aftale på sundhedsområdet om udmøntning af satspuljen for 2007.

Aftalen i hovedtræk:
I forlængelse af tidligere års satspuljeaftaler er satspuljepartierne enige om at afsætte midler til en forstærket indsats på psykiatriområdet.

Satspuljepartierne afsætter 680 mio. kr. over 4 år til en fortsat udvikling af kapaciteten i psykiatrien og ikke mindst i børne- og ungdomspsykiatrien.

Udvidet behandlingsret i børne- og ungdomspsykiatrien
Satspuljepartierne har aftalt, at børn og unge i løbet af den 4-årige aftaleperiode vil få en udvidet ret til udredning og behandling ved ventetider på mere end 2 måneder.

Fra 2007 afsættes 55 mio.kr. årligt som et permanent løft til en forankring og fortsat udbygning af børne- og ungdomspsykiatrien med det formål at nedbringe ventetiderne.

Fra 1. januar 2008 får børn og unge ved ventetider til udredning på mere end 2 måneder ret til udredning på en klinik eller et hospital, som regionerne har en aftale med.

Fra 1. januar 2009 får børn og unge, som har behov for hurtig behandling i børne- og ungdomspsykiatrien, ved ventetider på mere end 2 måneder ret til behandling på en klinik eller et hospital, som regionerne har en aftale med.

Der er regeringens og satspuljepartiernes fælles målsætning at alle patienter i psykiatrien fra 2010 skal have tilsvarende rettigheder.

Styrket indsats i retspsykiatrien
Ubehandlet psykisk sygdom øger risikoen for at begå kriminalitet. Derfor er tidlig opsporing, diagnostik og kvalificeret behandling vigtig. Satspuljepartierne har afsat 120 mio.kr. til en styrkelse af området i aftaleperioden.

Styrket indsats overfor ikke psykotiske lidelser
Satspuljepartierne har besluttet at afsætte 60 mio.kr. i aftaleperioden til en målrettet udvikling at tilbudene til personer, som lider af f.eks. angst, depression eller tvangstanker.

Tilgængelighed, opsøgende og udgående virksomhed
Øget tilgængelighed og udgående virksomhed bidrager til at fastholde kontinuiteten i behandlingsindsatsen og kan desuden medvirke til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Satspuljepartierne har derfor besluttet at afsætte 120 mio.kr. i aftaleperioden til en styrkelse og udbredelse af den udgående virksomhed og distriktspsykiatrien (fx opsøgende psykoseteams).

Udviklings- og forskningsinitiativer
Satspuljepartierne har afsat 40 mio.kr. i aftaleperioden til landsdækkende udviklings- og forskningsinitiativer. Med disse midler vil der blandt andet blive ydet tilskud til PsykiatriFondens aktiviteter og til drift af landsdækkende videnscentre for udviklingshæmmede med sindslidelser, transkulturel psykiatri og demens.

Forankring af nuværende aktivitetsniveau
Satspuljepartierne har derudover afsat 30 mio.kr. som en permanent årlig bevilling til forankring af det nuværende aktivitetsniveau i psykiatrien

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet 2007-2010 - sundhedsfremme og forebyggelse
Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke indsatsen over for svært overvægtige voksne, de mest socialt udsatte misbrugere samt hjemløse, unge uden for uddannelsessystemet samt gravide alkoholmisbrugere. 

Der er afsat 50 mio. kr. over fire år til projekter omhandlende ”Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne”.

Der er afsat 22,5 mio. kr. over fire år til ”Sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere samt hjemløse”.

Der er afsat 36 mio. kr. over fire år til ”Sundhedsfremmende initiativer i forhold til unge uden for uddannelsessystemet”.

Der er til ”En forstærket indsats over for gravide alkoholmisbrugere” afsat 40 mio. kr. over fire år til to puljer. Den ene pulje afsættes til ”Etablering af landsdækkende familieambulatoriefunktioner i regionalt regi”. Den anden pulje afsættes til kommunerne til forsøgsprojekter, som skal udvikle og afprøve metoder dels til tidlig opsporing af gravide alkoholmisbrugere, dels til motivation til at gå i behandling og fastholdelse af gruppen i behandling.

Satspuljepartiernes ordførere kan kontaktes på følgende telefonnumre:

Birgitte Josefsen (V): 33 37 45 59
Hans Andersen (V): 40 33 33 76
Lone Møller (S): 33 37 40 37
Karen Klint (S) 33 37 40 28
Birthe Skaarup (DF): 33 37 51 12
Helle Sjelle (KF): 33 37 42 05
Elsebeth Gerner Nielsen (RV): 33 37 47 08
Anne Baastrup (SF): 33 37 44 02

Indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V): 7226 9406

Se satspuljeaftalen om psykiatri

Se satspuljeaftalen om sundhedsfremme og forebyggelse


Sidst opdateret 10-01-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |