Skip navigation


Udmøntning af compliancepuljen 2007

20-06-2008
I forbindelse med medicinaftalen i 2004 blev der afsat 10 mio.kr. årligt i perioden 2005-2008 til studier og initiativer vedrørende lægemiddelrelaterede problemer, herunder compliance. Puljen er på den baggrund blevet udmøntet to gange tidligere – i 2005 og 2006.

Ministeriet indkaldte i december 2007 ansøgninger til 2007-puljen med frist den 25. februar 2008. Ministeriet har modtaget 53 ansøgninger til en samlet værdi af 64.233.080 kr.

Efter en drøftelse af samtlige projekter i Complianceudvalget med deltagelse af repræsentanter for Danske Patienter, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Institut for Rationel Farmakoterapi, Lægeforeningen, Lægemiddelstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og ministeriet, har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tildelt nedenstående 9 projekter støtte for i alt 8.722.992 kr.:

Projekt nr. 10: Internetbaseret interaktiv rådgivning om livsstil og medicin ved type 2 diabetes

Ansøger: Ph.d.-studerende, læge Majbritt Jeppesen, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Ansøgt beløb: 1.350.000 kr.

Tildelt støtte: 1.350.000 kr.

I dette forskningsprojekt udvikles et interaktivt rådgivningssystem til IT-understøttet diabetesforløb. Patienten kan her se sin medicinoversigt, få individuel rådgivning, blodprøveresultater, beslutningsstøtte og formidling af kontakt til sundhedsvæsenet. Patienten kan udarbejde målsætninger og aktionsplan i samarbejde med egen læge, indtaste egne livsstils- og diabetesdata og udskrive disse til brug ved lægebesøg.

Brugen og effekten af det interaktive diabetessystem undersøges i et kontrolleret randomiseret studium inkluderende 4000 type 2 diabetespatienter fra Region Midtjylland i et år. Effekten vurderes ud fra ændringer i medicinindtagelse, livsstilsændringer, blodprøveværdier samt patientens autonomi, egenomsorg, viden og tilfredshed. Årsager og løsninger til barrierer ved at benytte internetbaseret interaktiv rådgivning om den medicinske behandling belyses.

Projekt nr. 14: Metoder til forbedring af compliance ved medicinindtagelse (Methods for lmproving Compliance of Medicine Intake – MICMI)

Ansøger: Philipp Harbig, Geriatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, og Vejlby Apotek i Risskov.

Ansøgt beløb: 1.266.758 kr.

Tildelt støtte: 1.025.778 kr. (Ansøger har fået et højere tilskud fra Apotekerfonden end ansøgt – derfor er ministeriets tilskud justeret i forhold hertil)

Formålet med projektet er at vurdere, om det er muligt at udpege risikogrupper for medicinsk non-compliance ved medicinsk behandling af ældre, og om der er muligheder for at forbedre sikkerheden ved medicinindtagelse.

P.t. inkluderes 3 grupper på hver 315 patienter, som bliver udtrukket tilfældigt og randomiseret (2 interventionsgrupper og 1 kontrolgruppe). For interventionsgrupperne interveneres henholdsvis med farmaceutisk omsorg og med SMS-baseret påmindelsessystem. Ved den farmaceutiske intervention vil en farmaceut gennemgå patientens medicin og dennes udskrevne liste fra den Personlige Elektroniske Medicinprofil (PEM) samt undervise deltagerne om complianceproblemer. Til SMS-interventionsgruppen aktiverer SMS’en et lys eller en lyd, så patienten får et huskesignal, hvis han/hun har glemt at indtage sin medicindosering. Deltagerne vil sende besked ved et enkelt tryk på en knap, hver gang han/hun har indtaget medicinen.

For at vurdere hyppigheden af non-compliance i de tre grupper gennemføres tre hjemmebesøg hos patienterne, som stilles spørgsmål fra et spørgeskema, og derpå fotograferes (og tælles) alle tabletter, som patienterne har ved undersøgelsesstart, igen efter 6 måneder og til slut ved undersøgelsens afslutning (efter 12 måneder). Derefter vil tabletforbruget ifølge tablettælling blive sammenlignet med antallet af tabletter indkøbt ifølge sygesikringens receptdatabase. På den måde er det muligt at se, hvor mange tabletter personen har forbrugt i undersøgelsesperioden. Parallelt benyttes PEM til at vurdere compliance.

Projekt nr. 22: Medisam - en samarbejdsmodel til medicingennemgang og medicinafstemning mellem patienter, læger og apoteker

Ansøger: Ellen Westh Sørensen, Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet i samarbejde med apoteksfarmaceuter.

Ansøgt beløb: 1.278.156 kr.

Tildelt støtte: 1.278.156 kr.

Projektets hypotese er, at én af sundhedsvæsenets store udfordringer er etablering af et sammenhængende patientforløb. I dag fungerer patienten i for høj grad som budbringer af information om medicin i mellem de sundhedsprofessionelle, hvilket er uhensigtsmæssigt.

Formålet med projektet er over en 3-årig periode at udvikle, implementere og evaluere en samarbejdsmodel for medicingennemgang og medicinafstemning, som inddrager både patienter, farmaceuter og læger. Målet er at løse diabetes 2 patienternes lægemiddelrelaterede problemer, at bidrage til optimal lægemiddelbehandling og lægemiddelanvendelse, samt at inddrage patienterne i beslutningsprocessen omkring implementering af lægemiddelbehandlingen.

Projektets arbejdsmetode er baseret på såkaldt aktionsforskning, hvis grundide er at forske i løsningen af problemer sammen med de mennesker, som erfarer problemerne, her patienterne, farmaceuterne og lægerne. Projektet udføres over en 3-årig periode, således at der i 2008 er udarbejdet detaljerede planer for projektet, mens de følgende 2 år planlægges og udføres på baggrund af evaluering og forslag fra lægerne, patienterne og apotekerne.

Projekt nr. 30: Kvalitetssikring af medicineringsprocessen gennem opgaveglidning på Akut Modtage Afdeling

Ansøger: Majken Nørskov Petersen, Medicinsk Afdeling, Frederiksberg Hospital

Ansøgt beløb: 1.931.551 kr.

Tildelt støtte: 1.000.000 kr.

Både danske, udenlandske og internationale rapporter beskriver, hvordan medicineringsprocessen kan optimeres og gøres mere patientsikker gennem opgaveglidning til apotekspersonale. Formålet med projektet er derfor at kvalitetssikre medicineringsprocessen på Akut Modtage Afdeling på Frederiksberg Hospital igennem opgaveglidning og procesoptimering, således at kvaliteten og patientsikkerheden styrkes, samtidig med at både læger og sygeplejersker aflastes af en farmaceut og en farmakonom.

Nogle af de opgaver, der foreslås løftet af apotekspersonale, er anden medicinanamnese, koordinering med primærsektoren, medicinafstemning, kvalitetssikre ordinationer ved indlæggelse, dispensere lægemidler, administrere lægemidler, kvalitetssikre ordinationer ved udskrivelse og udskrivelsessamtale omkring medicinen.

Gennembrudsmetoden, som er kendt fra patientsikkerhedskampagnen Operation Life, vil blive anvendt ved introduktion af nye arbejdsgange. Til dataindsamling anvendes journalgennemgang til at identificere medicineringsfejl og Adverse Drug Event (ADE) trigger tool til at identificere lægemiddelrelateret skade på patienter. ADE-trigger tool er en metode til måling af lægemiddelrelateret skade.

Projekt nr. 32: Forbedring af adherence (compliance) til medicinsk depressionsbehandling med udgangspunkt i brugerperspektivet

Ansøger: Niels Buus, Institut For Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Ansøgt beløb: 781.291 kr.

Tildelt støtte: 781.291 kr.

Formålet med dette studie er at udvikle ny viden om psykiatribrugeres forståelse af den ordinerede behandling med antidepressiv medicin og deres motiver for at overholde denne behandling. Denne viden skal bruges til at foreslå konkrete forbedringer af de eksisterende vejlednings- og støttetiltag til deprimerede personer under rehabilitering.

I studiet indsamles forløbsdata om 12-15 brugeres selvrapporterede medicin-adherence gennem et etårigt forløb efter en hospitalsindlæggelse for depression. Forskningstilgangen er humanistisk og fortolkende. Der indsamles kvalitative data om brugernes erfaringer med at lide af depression, deres adherence til depressionsbehandling og subjektive rehabilitering. De kvalitative data tolkes i lyset af en række kvantitative data om depression, psykiske symptomer og adherence til den medicinske behandling. Samlet giver denne tilgang en dybere og mere nuanceret forståelse af de personlige grunde til lav adherence til den anti-depressive behandling.

Projekt nr. 36: Det visuelle medicinkort

Ansøger: Anette Petersen, Dansk Lægemiddelinformation a/s

Ansøgt beløb: 863.555 kr.

Tildelt støtte: 863.555 kr.

Projektet går ud på at udvikle et visuelt medicinkort til borgere og plejepersonale, så de nemt og overskueligt kan se daglig indtagelse af receptpligtig medicin, dosis, og på hvilket tidspunkt medicinen skal tages. Medicinkortet skal således kunne bruges af mange forskellige grupper, med forskellig faglig viden, alder og danskkundskaber.

For at imødekomme samtlige grupper, bygges medicinkortet op med visuel præsentation af væsentlig information. Således vil dosis vises med billede af tabletter, der skal tages, incl. halve/kvarte tabletter, hvis dette er tilfældet. Ligeledes vil tidspunktet, hvor medicinen skal tages, blive vist i overskuelig form.

Medicinkortet skal bruges i situationer, hvor patienten selv står for medicineringen, eller hvor plejepersonale står for medicineringen, dvs. ved udlevering på apotek, selvmedicinering på hospitaler samt integration til medicinprofilen/Lægemiddel-styrelsen. Målet er, at stille en service til rådighed, der modtager fuldstændig medicinsk information (navn, cpr-nummer, præparater, dosis, doseringstekst) og returnerer et grafisk medicinkort, der kan printes.

Projekt nr. 38: Apotekets baseret farmaceutisk omsorgsprogram til forbedring af compliance for den ældre multimedicinske bruger

Ansøger: Muhammad Saeed, Ringkøbing Løve Apotek

Ansøgt beløb: 610.360 kr.

Tildelt støtte: 610.360 kr.

Projektet vedrører evaluering af værdien af et farmaceutisk omsorgsprogram og dets indflydelse på compliance hos den ældre polyfarmaci-bruger gennem individualiserede farmaceutiske omsorgssamtaler.

Projektet er inddelt i en forberedelsesfase, fase 1 og fase 2.

I forberedelsesfasen bliver grundværdier for compliance målt, og deltagerne vil blive bedt om at tage al den medicin, de bruger, med på apoteket.

I fase 1 gennemføres individualiserede farmaceutiske omsorgssamtaler, hvor deltagende vil lære navnene på de forskellige medikamenter, de indtager, generisk substitution af medicin, indikationer, styrke, bivirkninger, brugsanvisning og derudover udleveres de nødvendige informationer og redskaber som doseringsæsker, tabletdeler og andet for at forbedre samspillet mellem den indtagne medicin og compliance efterfulgt af et regelmæssig opfølgningsbesøg hos farmaceuten.

Fase 2 er et randomiseret, kontrolleret spor, hvor den ene gruppe vil fortsætte opfølgning hos farmaceuten, og den anden gruppe vil gå tilbage til den almindelige omsorg.

Projekt nr. 45: Unge med ADHD – Anvendelse af internettet til information om ADHD og en internetbaseret intervention mhp. øgning af compliance i den farmakologiske behandling

Ansøger: Søren Dalsgaard, Det Børne- og Ungdomspsykiatriske Hus, Odense Universitetshospital

Ansøgt beløb: 350.352 kr.

Tildelt støtte: 350.352 kr.

En klinisk population af 120 unge med ADHD i alderen 13-18-år er inkluderet i dette randomiserede interventionsstudie. Formålene med studiet er at undersøge, om en webbaseret intervention med information om ADHD og vigtigheden af overholdelse af behandlingen øger de unges compliance i den farmakologiske behandling og medfører, at færre stopper den farmakologiske behandling.

Endvidere undersøges, om interventionen medfører, at de unge selv i højere grad accepterer deres vanskeligheder, og om den kan reducere risikoen for udvikling af misbrug af alkohol og stoffer.

De 60 unge i interventionsgruppen får adgang til en hjemmeside (www.deudvalgte.info), der er udviklet specielt til målgruppen. På hjemmesiden kan de unge læse artikler om ADHD og behandlingen, deltage i quizzer og afstemninger, bruge kalenderen til at huske på aftaler og få sms-remindere før aftaler, stille spørgsmål til en behandler, skrive med hinanden samt se video-klip med lidt ældre unges erfaringer med sygdommen og vigtigheden af at overholde behandlingen etc. De unge har nu i to måneder haft adgang til hjemmesiden, men effekten heraf på compliance er endnu ikke målt.

Projekt nr. 52: Projekt: Godt begyndt – Optimering af den psykofarmakologiske behandling hos nyindlagte patienter

Ansøger: Søren Blinkenberg, Psykiatrisk Forsknings Enhed Vordingborg, Region Sjælland.

Ansøgt beløb: 2.927.000 kr.

Tildelt støtte: 1.463.500 kr.

Projektets formål er at udvikle et koncept for Personlig Medicin Vejledning (PMV), der påvirker patienternes adfærd, så de i højere grad under og efter indlæggelse på psykiatrisk enhed følger deres medicinske behandlingsplan. Målsætningen er igennem samtale med en erfaren bruger at øge patientens håb og fokus for brug af psykofarmaka i processen mod recovery.

Over en 3-årig periode ansættes en projektleder, og en brugermedarbejder med henblik på at etablere et team af erfarne brugere (PMV’ere). Teamet vil bestå af 6-8 PMV’ere, der dagligt vil komme på de psykiatriske enheder. Under indlæggelsen vil patienterne kunne have op til 3 samtaler med en PMV. De erfarne brugere vil, inden de bliver etablerede i PMV-teamet, gennemgå et omfattende kursus i at håndtere de opgaver, man må forvente de kommer ud for i deres funktion. Der vil løbende være supervision og netværksdannelse omkring deres funktion. Projektleder og brugermedarbejder skal understøtte processen, så der udvikles et respektfuldt samarbejde mellem PMV’ere og behandlere på psykiatrisk enhed.

Evaluering vil fokusere på brugerinvolvering, konkordans, empowerment, hvilke patientgrupper og deres pårørende der synes særligt at profitere af projekttilbuddet, hvilke faktorer der faciliterer eller obstruerer for den tidlige medicinske intervention hos nyindlagte eller genindlagte patienter med psykisk lidelse.

Se pressemeddelelse: Sundhedsministeriet investerer i sikker anvendelse af lægemidler


Sidst opdateret 05-08-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |