Skip navigation


Overvejelser om screening for tarmkræft

16-09-2009
Screening for tyk- og endetarmskræft er ikke indført i Danmark.

Screening for tyk- og endetarmskræft er ikke indført i Danmark.

 

Undersøgelser har imidlertid vist, at man med screening kan opdage forstadier og tilfælde af tyk- og endetarmskræft i tidligere stadier, hvilket øger mulighederne for helbredelse.

 

Styrelsen anbefaler, at der indføres landsdækkende screening for tarmkræft som et tilbud til alle borgere i alderen 50 år til og med 74 år. Screeningen vil i givet fald bestå af en tilsendt immunkemisk test til påvisning af blod i afføringen, som ved fund af blod i afføringen følges op af en koloskopi (kikkertundersøgelse af tarmen). Endvidere anbefaler styrelsen et kontrolprogram for de borgere, der som led i screeningen har fået påvist og fjernet tarmpolypper, der kan være forstadier til tarmkræft. Anbefalingerne omhandler også væsentlige aspekter vedrørende organisering og tilrettelæggelse af programmet samt opfølgning herpå.

Der kan være visse ulemper forbundet med screening. Det tager Sundhedsstyrelsen højde for i sin rapport. Endvidere lægger Sundhedsstyrelsen op til opfølgning på programmet i form af oprettelsen af en klinisk database for screeningsprogrammet og en opdatering af anbefalingerne efter maksimalt 5 års screening, så der vil være god mulighed for at følge effekterne af programmet.

 

Det anbefalede program kræver grundige overvejelser om de nærmere ressourcemæssige konsekvenser, herunder overvejelser om muligheden for at finansiere programmet, og implementering. 

 

Til brug herfor har en arbejdsgruppe bestående af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, regionerne og Sundhedsstyrelsen fået til opgave at udarbejde ressourcemæssige beregninger for en længere årrække med screening, samt i givet fald at udarbejde forslag til en konkret plan for implementeringen, herunder tidsplan.

 

Arbejdsgruppen forventer at kunne afrapportere medio juni 2010, og arbejdet vil sammen med Sundhedsstyrelsens rapport indgå i de videre politiske drøftelser, herunder spørgsmålet om finansiering af programmet.

 

Link til Sundhedsstyrelsens anbefalinger af 29. april 2010:

 

http://www.sst.dk/publ/Publ2010/PLAN/Tarmkraeft/AnbefalingerScreeningTarmkraeft2010.pdf

 

Arbejdsgruppens kommissorium


Sidst opdateret 02-06-2010

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |