Skip navigation


WHO´s rammekonvention om tobakskontrol

05-10-2012
Den 5. partskonference under WHO´s rammekonvention om tobakskontrol (COP5) afholdes med dansk deltagelse i Seoul den 12. til 17. november 2012.

Rammekonventionen har til formål at beskytte nuværende og kommende generationer mod følgerne af tobaksforbrug og mod eksponering for tobaksrøg ved at opstille rammer for foranstaltninger til bekæmpelse af tobaksforbruget, som skal gennemføres af parterne på nationalt, regionalt og internationalt plan. Konventionen fastsætter en række overordnede principper og generelle forpligtelser, som kan suppleres med henholdsvis retningslinjer og protokoller på udvalgte områder.   

På konferencerne forelægges parterne rapporter samt udkast til retningslinjer m.v. med henblik på drøftelse og eventuel vedtagelse, ligesom parterne tager beslutning om arbejdsprogrammer og budgetter med henblik på udmøntning af konventionen. Blandt de væsentligste punkter på dagsordenen for COP5 kan nævnes WHO-udkast til protokol om bekæmpelse af ulovlig handel med tobaksvarer (artikel 15), WHO-udkast til retningslinjer for pris og skattemæssige foranstaltninger til begrænsning af efterspørgsel efter tobak (artikel 6), WHO-udkast til supplerende retningslinjer for produktregulering (artikel 9) og åbenhed vedrørende tobaksprodukter (artikel 10), WHO-rapport vedr. røgfri tobaksprodukter og WHO-rapport vedr. elektroniske cigaretter indeholdende nikotin og lignende produkter (Electronic nicotine delivery systems). 

 

Dokumenterne til forelæggelse for partslandene på COP5 findes på WHO’s hjemmeside .

Eventuelle spørgsmål og bemærkninger kan sendes til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

Primær Sundhed og Forebyggelse, primsund@sum.dk , senest onsdag den 17. oktober 2012.


Sidst opdateret 05-10-2012

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |