Skip navigation


Tilsyn

Kommunen har pligt til at føre tilsyn med at hjemmehjælp, rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning leveres i overensstemmelse med de afgørelser, kommunen har truffet og i henhold til kommunens kvalitetsstandarder. Der gælder særlige regler om tilsyn med hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og genoptræning og vedligeholdelsestræning. Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune har pligt til at sikre, at hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommunen løses i overensstemmelse med de afgørelser, der er truffet, og i henhold til den enkelte kommunes vedtagne kvalitetsstandarder . Tilsynspligten gælder også den hjælp, der modtages i plejeboliger.

Kommunalbestyrelsen skal aktivt, opsøgende og systematisk føre tilsyn med, at borgerne får den hjælp de har krav på, og at hjælpen har den kvalitet – både fagligt og økonomisk – som man har besluttet, der skal være i kommunen. I de tilfælde hvor opgaverne udføres af private, påhviler det ligeledes kommunalbestyrelsen at føre tilsyn med den, der udfører opgaven. Tilsynspligten indebærer, at kommunalbestyrelsen har pligt til at reagere, hvis medlemmerne får informationer om, at der er – eller kan være – grundlag for kritik.

Som led i ovennævnte tilsynsforpligtigelse skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsyn på plejecentre. Målet for tilsynet er, at kommunalbestyrelsen kan sikre, at beboerne får den hjælp, som de har krav på, og at hjælpen udføres på en ordentlig måde.

Kommunalbestyrelsen skal derudover føre et personrettet tilsyn med den hjælp, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om i forhold til den enkelte borger. Udgangspunktet for det personrettede tilsyn er den enkelte borgers situation. Det personrettede tilsyn udføres af kommunalbestyrelsen i den kommune, der har visiteret borgeren efter serviceloven.

Styrelsen for Patientsikkerhed varetager det sundhedsfaglige tilsyn på plejecentre. Du kan læse mere om det sundhedsfaglige tilsyn her.

Sidst opdateret 07-07-2016

Kontaktinformation

Holbergsgade 6
1057 København K
 | tlf: 72269000
 | EAN: 5798000362055
 |